Balanseutvikling 2020 – 2021

Beløp i hele 1.000 kroner

EIENDELER:  Noter 2021 2020
Kontanter og fordringer på sentralbanker 78 655 379 141
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 635 572 373 138
Utlån til og fordringer på kunder (netto) 7 , 8 , 10 , 11 10 508 333 9 743 930
 – herav utlån til kunder til virkelig verdi 6 665 898 5 765 409
 – herav utlån til kunder til amoritsert kost 3 842 435 3 978 521
Overtatte eiendeler 36 021 36 411
Sertifikater,obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 1419 , 24 1 246 656 1 266 543
Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter 1419 , 26 282 857 264 650
Immaterielle eiendeler 21 6 166 7 114
Varige driftsmidler 21 40 112 32 839
Utsatt skattefordel 28 7 021 4 811
Andre eiendeler (opptjente inntekter, forskuddsbet. Kostnader) 20 609 16 187
Sum eiendeler 12 862 002 12 124 764

 

GJELD OG EGENKAPITAL: Noter 2021 2020
Gjeld til kredittinstitusjoner 15 3 926 203 240
Innskudd fra og gjeld til kunder 12 9 045 874 8 393 261
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 15 1 914 144 1 757 846
Annen gjeld 28 46 259 32 961
Betalbar skatt 27 34 745 29 625
Avsetninger (forventa tap ubenyttet kreditt og garantier, pensjonsforpliktelser) 28 16 413 12 828
Ansvarlig lånekapital 15 149 827 149 752
Sum gjeld 11 211 188 10 579 513
Egenkapitalbeviskapital 26 225 000 225 000
Overkursfond 1 232 1 232
Fondsobligasjonslån 15 115 000 115 000
Sum innskutt egenkapital 29 341 232 341 232
Fond for urealiserte gevinster 26 , 3 76 462 60 591
Sparebankens fond 29 1 201 481 1 116 376
Gavefond 13 191 12 774
Utjevningsfond 18 448 14 278
Sum opptjent egenkapital 1 309 582 1 204 019
Sum egenkapital 1 650 814 1 545 251
Sum gjeld og egenkapital 12 862 002 12 124 764