Note 21

Kapitaldekning

Det absolutte lovkrav til ansvarlig kapital er fortsatt at den ansvarlige kapital skal utgjøre minst 8 % av beregningsgrunnlaget. I tillegg er det gjennom CRD IV innført nye krav til ren kjernekapital .

Som ledd i oppfølgingen av bankens ICAAP kan Finanstilsynet fastsette høyere krav til bankens kapitaldekning enn det som bankene selv vurderer som et forsvarlig nivå. I bankens planer legges det til grunn at kapitaldekningen normalt løpende skal økes, og at alle bankens kapitalmål skal oppfylles med god margin. Våren 2017 meddelte Finanstilsynet sin nye kapitalforventning til Haugesund Sparebank basert på de nye reglene, og banken fikk et SREP tillegg på 2,9 %. Dette gjør at banken har et krav til ren kjernekapital på 15,4 % som banken skal oppfylle pr. 31.12. 2021 både på konsolidert og på morbank nivå. Eierandel i Verd boligkreditt ble konsolidert med bankens kapitaldekning fra 1. kvartal 2017. Fra 1. kvartal 2018 har også eierposter på under 10 % i finansielle samarbeidsselskaper blitt konsolidert inn i kapitaldekningen. Dette svekker bankens samlede kapitaldekning, og banken har tatt høyde for dette i sin samlede kapitalplanlegging.

Beregningsgrunnlaget vil si eiendelene i balansen samt forpliktelser utenom balansen, redusert med fastsatte prosenter ut fra definert risiko knyttet til den enkelte type eiendel eller forpliktelse.

Den ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen består av bankens fond (ren kjernekapital) og fondsobligasjonslån. 1,5 % av kravet til total kjernekapital kan bestå av fondsobligasjonslån.  Tilleggskapitalen består av ansvarlig lån og eventuell del av fondsobligasjonslån som overstiger grensene for tellende andel av total kjernekapital. I Haugesund Sparebank inngår for tiden begge fondsobligasjonslånene fullt ut i kjernekapitalen. Etter kapitaldekningsreglene er tilleggskapitalen begrenset oppad til et beløp lik kjernekapitalen.

Ansvarlig kapital: 2021 2020
Sum egenkapital 1 650 813 580 1 545 251 042
Fradrag immaterial eiendeler -6 166 279 -7 114 367
Fradrag forsiktighetsbasert verdiansettelse -8 195 412 -7 307 034
Fradrag hybridkapital -115 000 000 -115 000 000
Sum ren kjernekapital           1 521 451 889          1 415 829 641
Hybridkapital               115 000 000              115 000 000
Sum kjernekapital           1 636 451 889          1 530 829 641
Ansvarlig lånekapital (etter fradrag aktiverte kostnader)               149 826 765              149 751 847
Sum ansvarlig kapital           1 786 278 654          1 680 581 488
Overskudd av ansvarlig kapital i forhold til lovkrav ( 8 %) 1 274 854 833 1 167 440 916
Beregningsgrunnlag:
Regnskapsposter/utenombalanseposter           6 392 797 765          6 414 257 147
Operasjonell risiko               504 545 689              469 904 375
Beregningsgrunnlag:           6 897 343 454          6 884 161 522
Kapitaldekning i %:
Ansvarlig kapital i % av beregningsgrunnlag 25,90 % 24,41 %
kjernekapital i % av beregningsgrunnlag 23,73 % 22,24 %
Ren kjernekapital i % av beregningsgrunnlag 22,06 % 20,57 %
Uvektet kjernekapitalandel 12,27% 12,18 %

 

Beregningsgrunnlag for banken, fordelt på engajementskategorier 2021 2020
Lokale og regionale myndigheter                  12 135 788                 20 414 477
Institusjoner               128 490 389                 75 199 055
Foretak                  83 711 986              308 804 787
Massemarkedsengasjementer           1 524 090 886              104 477 142
Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom           3 510 930 505          4 752 785 110
Forfalte engasjementer               253 011 886              297 627 492
Engasjementer med høy risiko               206 143 174              168 273 928
Obligasjoner med fortrinnsrett                  87 649 311                 83 307 396
Andeler i verdipapirfond                  36 346 357                 34 465 659
Egenkapitalposisjoner               462 973 666              427 420 553
Øvrige engasjementer                  87 313 817              141 481 548
Samleg beregningsgrunnlag for kredittrisiko           6 392 797 765          6 414 257 147
Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko               504 545 689              469 904 375
Samlet beregningsgrunnlag           6 897 343 454          6 884 161 522

 

Konsolidert kapitaldekning med Verd (20,34 %) og Brage (3,1 %) 2021 2020
Sum ren kjernekapital 1 554 730 506 1 412 139 016
Sum kjernekapital 1 685 935 706 1 542 777 116
Sum ansvarlig kapital 1 857 287 699 1 713 302 963
Sum beregningsgrunnlag 7 764 324 813 7 618 370 461
Ren kjernekapital 20,02 % 18,54 %
Kjernekapital 21,71 % 20,25 %
Ansvarlig kapital 23,92 % 22,49 %
Uvektet kjernekapital 10,50 % 10,44 %