Note 19

Klassifisering av finansielle instrumenter

Eiendeler Finansielle eiendeler og gjeld vurder til amortiser kost Finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendring over resultat (FVTPL) Finansielle instrumenter til virkelig verdi over utvidet resultat (FVOCI) Sum 31.12.21
Kontanter og kontantekvivalenter 78 655 320 78 655 320
Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak 635 571 949 635 571 949
Utlån til og fordringer på kunder 3 842 435 199 6 665 898 108 10 508 333 308
Rentebærende verdipapirer 1 246 656 473 1 246 656 473
Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter 282 857 256 282 857 256
Andre eiendeler til amortisert kost (anleggsmidler, annen gjeld ol) 109 927 766 109 927 766
Sum eiendeler 4 666 590 234 1 529 513 729 6 665 898 108 12 862 002 072
Gjeld
Innlån fra kredittinstitusjoner og finansieringsforetak 3 926 025 3 926 025
Innskudd og andre innlån fra kunder 9 045 874 503 9 045 874 503
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1 914 144 412 1 914 144 412
Annen gjeld 31 633 803 31 633 803
Avsetninger 51 157 985 51 157 985
Ansvarlig lånekapital 149 826 765 149 826 765
Sum gjeld 11 196 563 492 0 0 11 196 563 492