Note 26

Egenkapitalbevis

Haugesund Sparebank utstedte egeenkapitalbevis første gang i 2016. det ble utstedt 1.250.000 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 pr. egenkapitalbevis. I 2019 utstedte banken gjennom en fortrinnsrettsemisjon nye 1.000.000 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 pr. bevis. tegningskurs kr. 105 pr egenkapitalbevis. Omsetningskurs 31.12.2020: 109.

Oversikt over de 20 største eiere:

Navn Antall Ek-bevis Andel
Helgevold Holding AS 91 983 4,09 %
Annekset AS 90 000 4,00 %
Bømmelfjord AS 67 600 3,00 %
KPB Holding AS 65 000 2,89 %
TBT AS 60 000 2,67 %
Hegerland Holding As 56 075 2,49 %
Otto Johannessens fond til innkjøp 50 400 2,24 %
J. Tveit AS 47 620 2,12 %
Hovedgt. 52 AS 46 113 2,05 %
M J Tveit AS 40 000 1,78 %
HAKA AS 38 095 1,69 %
Kaldheim, Ove 36 360 1,62 %
JBS Invest AS 36 000 1,60 %
Helgesen, Kjell 36 000 1,60 %
SOHL AS 34 380 1,53 %
Nordhaug Invest AS 34 200 1,52 %
Skrunes, Arne Johan 28 800 1,28 %
Soro Investering AS 27 250 1,21 %
Vestbø, Kurt Stein Stensen 26 700 1,19 %
TS Industri Invest AS 25 300 1,12 %
Øvrige ek-beviseiere 1 312 124 58,32 %
Sum 2 250 000 100 %

Resultat og utbytte pr egenkapitalbevis:

Eierbrøk: 2021 2020
Sparebankens fond                            1 201 370                  1 116 375
Gavefond                                   13 191                         12 774
Sum bankens kapital                            1 214 561                  1 129 149
Egenkapitalbeviskapital                                225 000                      225 000
Overkursfond                                      1 231                            1 231
Utjevningsfond                                   18 447                         14 277
Sum eiernes kapital                                244 678                      240 508
Total egenkapital eks fond for urealisert gevinster                            1 459 239                  1 369 657
Bankens andel av egenkapital før/etter utbytteutdeling 83,2 % 82,4 %
Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapital før/etter utbytte 16,8 % 17,6 %

 

2021 2020
Egenkapitalbeviseiernes andel av bankens resultat                         18 795 070               16 756 124
Antall utstedte egenkapitalbevis                            2 250 000                  2 250 000
Totalt resultat pr egenkapitalbevis                                         8,35                              7,45
Foreslått utbytte pr. egenkapitalbevis (62,38 % utdeling)                                         6,50                              6,00
Rest foreslått overført til utjevningsfond, pr. egenkapitalbevis                                         1,85                              1,45