Note 8

Engasjement fordelt på kundegrupper og geografi

Konsentrasjonsrisiko er når betydelige konsentrasjoner av risiko kommer som følge av at banken har eksponering mot debitorer med lignende øknomiske egenskaper eller som er involvert i sammenlignbare aktiviteter der disse likhetene gjør at de samtidig får problemer med å holde betalingsforpliktelsene sine.

For å vurdere og styre konsentrasjonsrisiko vurderer banken følgende forhold:

  • Store enkeltkunder
  • Bransjekonsentrasjon
  • Geografikonsentrasjon
  • Sikkerhet med samme risikoegenskaper (f.eks eiendom)

Banken benytter samme metode som Finanstilsynet for beregning av konsentrasjonsrisiko.

I tillegg har banken konsentrasjonsrisiko knyttet til store enkeltengasjementer. Banken definerer store enkeltengasjementer som overstiger 10% av bankens ansvarlige kapital. Tabellene nedenfor viser konsentrasjoner av risiko, fordelt på kundegrupper og geografi. Tabellene viser engasjement fordelt på utlån, finansielle garantikontrakter og lånetilsagn. Tallene i tabellen er brutto balanseført verdi for utlån og eksponeringen for kredittrisiko for finansielle garantikontrakter og lånetilsagn.

Tabellene nedenfor viser konsentrasjoner av risiko, fordelt på kundegrupper og geografi. Tabellene viser engasjement fordelt på utlån, finansielle garantikontrakter og lånetilsagn. Tallene i tabellen er brutto balanseført verdi for utlån og eksponeringen for kredittrisiko for finansielle garantikontrakter og lånetilsag.

Utlån målt til amortisert kost eller FVOCI Finansielle garantikontrakter Ubenyttet kreditter
Kundegruppe 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020
Personkunder 6 758 077 000 5 973 591 000 141 181 000 123 404 000 155 225 000 134 076 000
Primærnæringer 373 518 000 368 814 000 14 295 000 14 286 000 29 916 000 32 856 000
Industri/bygg/anlegg 785 173 000 638 759 000 79 633 000 79 453 000 116 394 000 73 500 000
Varehandel 375 410 000 324 783 000 24 005 000 22 661 000 36 105 000 7 751 000
Transport 51 805 000 51 373 500 12 331 000 11 716 000 6 660 000 5 800 000
Eiendomsdrift 1 773 615 000 1 905 861 500 50 900 000 72 445 000 3 403 000 37 092 000
Andre kundegrupper 431 766 000 526 268 000 19 717 000 42 362 000 49 311 000 48 037 000
Sum brutto utlån/eksponering 10 549 364 000 9 789 450 000 342 062 000 366 327 000 397 014 000 339 112 000
Nedskrivning -41 031 000 -45 520 000
Sum netto utlån/eksponering 10 508 333 000 9 743 930 000 342 062 000 366 327 000 397 014 000 339 112 000
Portefølje hos Verd 1 857 234 000 2 059 461 000
Engasjement (brutto) inklusiv Verd 12 406 598 000 11 848 911 000

Ved overflytting til boligkredittforetak har bankene et ansvar for selv å finansiere inntil ca 10 % av de overførte lånene. Pr. 31.12.20 utgjorde Haugesund Sparebank sin finansiering av Verd Boligkreditt AS 195.145.438, mot 195.386.392 pr. 31.12.19. Fordringen mot Verd Boligkreditt AS er bokført under netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner. Verd Boligkreditt AS eies av DSS bankene, og Haugesund Sparebank eier 19,27 % i selskapet, tilsvarende 101.150 aksjer bokført 111.538.813 kroner.

Utlån til amortisert kost eller FVOCI Finansielle garantikontrakter Ubenyttet kreditter
Geografi 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Rogaland 9 091 819 000 8 482 253 000 308 808 000 346 152 000 356 598 000 320 968 000
Vestland 1 173 626 536 1 057 705 000 33 128 000 18 300 000 34 691 000 17 442 000
Agder 33 635 742 20 491 000
Oslo/Akershus 168 899 492 163 582 000 1 875 000 600 000
Norge for øvrig 81 383 230 65 419 000 126 000 5 725 000 102 000
Sum brutto utlån/eksponering 10 549 364 000 9 789 450 000 342 062 000 366 327 000 397 014 000 339 112 000
Nedskrivning -41 031 000 -45 520 000
Sum netto utlån/eksponering 10 508 333 000 9 743 930 000 342 062 000 366 327 000 397 014 000 339 112 000