Note 24

Verdipapirer

Beholdningen består kun av ordinære kortsiktige omløpsobligasjoner, ingen handelsportefølje og ingen ”holde til forfall” obligasjoner. Beholdningen styres som en portefølje, og er samlet vurdert til det laveste av beholdningens anskaffelseskost og virkelige verdi.

Portefjølje obligasjoner, pengemarkedsfond, statspapirer og OMF fordelt etter risikovekt og børsnotering.

Type papir Andel børsnotert Risikovekt Anskaffelse-kost Markeds/ bokført v.
Pengemarkedsfond 100 20/5                      309 009 586            296 860 462
OMF 100 10                      865 936 220            867 618 848
Statspapirer 100 0                         84 294 650               82 177 163
Egenkapitalbevis 0 100                                133 368                      175 086
SUM                  1 259 373 824        1 246 831 559