Note 27

Skatt

Skatteberegning: 2021 2020
Resultat før skattekostnad 157 340 285 147 539 969
Ikke skattepliktig urealisert gevinst aksjer -15 870 239 -27 391 073
Renter hybridkapital -4 705 865 -5 218 000
Kostnader som ikke er fradragsberettiget 449 089 193 813
Ikke skattepliktige inntekter (utbytte, -fratrekk 3 %) -15 321 535 -3 276 300
Emisjonskostnader 0 0
Endring i midlertidige forskjeller 9 399 854 2 742 886
Skattepliktig inntekt 131 291 589 114 591 295

 

Beregning av skatt 2021 2020
Inntektsskatt (25 % av 129.482) 32 822 897 28 647 824
Formuesskatt 15 % 1 700 000 1 700 000
Betalbar skatt 34 522 897 30 347 824
Netto økning utsatt skattefordel -2 349 963 -685 722
For mye(-)/lite avsatt skatt i fjor -140 803 -63 758
Årets skattekostnad (i resultatregnskapet) 32 032 131 29 598 344

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret. Det er beregnet utsatt skatt vedrørende midlertidige forskjeller knyttet til:

2021 2020 Endring
Driftsmidler -3 255 405 -2 535 362 720 043
Nedskrivning rentefond -12 773 978 -8 339 228 4 434 750
Negativ saldo tapsskjema 42 286 52 859 10 573
Pensjonsforpliktelser -13 428 303 -10 369 026 3 059 277
Oppskrivning rentebærende verdipapirer (endring urealisert gevinst) -1 109 979 1 109 979
IFRS 16 balanseført leieforpliktelse -65 232 65 232
Sum midlertidige forskjeller -30 590 611 -21 190 757 9 399 854
Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel (-) -30 590 611 -22 050 429
Utsatt skatt/utsatt skattefordel (-) -7 647 653 -5 297 689 2 349 964
Utsatt skatt urealisert gev. Rentebærende verdipapirer ved overgang til IFRS (ført mot EK 01.01.20) 0 701 000
Bokført Utsatt skatt/utsatt skattefordel (-) -7 647 662 -4 811 607

 

Midlertidige endringer driftsmidler: RM SM Endring
IB 39 952 675 42 488 034 2 535 362
Tilganger 2 250 431 2 250 431
Avgang 0 0
Avskrivninger -5 429 222 -4 709 176
UB 36 773 884 40 029 289 3 255 405