Note 10

Tapsavsetninger

Tabellene viser endringen i tapsavsetningen for 2021 fordelt på BM og PM for hhv utlån målt til amortisert kost og FVOCI:

Tapsavsetning utlån målt til amortisert kost                        Tapsavsetning utlån målt ti FVOCI
Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalte nedskriv-ninger Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totale nedskriv-ninger Tapsavsetning utlån
             14 019 286              10 458 227                    6 009 456                    30 486 969 Tapsavsetning per 01.01.2021               10 382 190                     1 315 208                 13 977 150                 25 674 548 56 161 517
                3 615 615 –              3 556 449 –                         59 166                                          – Overført til trinn 1                      769 353 –                      767 644 –                           1 709                                       – 0
–                  825 415                 4 529 718 –                  3 704 303                                          – Overført til trinn 2 –                   162 772                         291 850 –                     129 078                                       – 0
–                  132 210 –                  632 481                        764 690 –                                        1 Overført til trinn 3                                     –                                        –                                       –                                       – -1
–              2 659 714 –              3 318 407                    8 832 825                       2 854 704 Netto endring –                   829 030                         294 879 –                 4 198 768 –                 4 732 919 -1 878 215
                4 423 747                 2 132 840                        163 633                       6 720 220 Nye tap                  5 714 042                         167 994                        595 197                    6 477 233 13 197 453
–              4 067 239 –              1 808 803 –                  2 797 153 –                    8 673 195 Fraregnet tap –               3 524 036 –                      386 906 –                     641 128 –                 4 552 070 -13 225 265
                    151 625                        12 218                 13 654 783                    13 818 626 Konstaterte tap                                     –                                        –                                       –                                       – 13 818 626
                              533                                    –                    1 546 902                       1 547 435 Inngått på tidligere tap                                     –                                        –                                       –                                       – 1 547 435
–                  356 015 –                        9 823                           91 240 –                        274 598 Endringer i modellen –                         9 012                                        –                                       – –                           9 012 -283 610
Andre endringer 0
14 018 055 7 794 822 9 301 222 31 114 099 Tapsavsetning per 31.12.2021               12 340 735                         915 381                    9 601 664                 22 857 780 53 971 879
0 Tilbakeført tap FVOCI (trinn 1) -12 340 735 -12 340 735
0 0
14 018 055 7 794 822 9 301 222 31 114 099 Tapsavsetning per 31.12.2021 0 915 381 9 601 664 22 857 780 41 631 144

* Netto endring viser endring i tap på «gamle» lån (ib) som følge av innbetalinger/økning av saldo der lån ikke har skiftet trinn.

Av tap i trinn 3 utgjør individuelle nedskrivninger på lån kr 18,4 mill.

Tapsavsetning etter IFRS  er kr 23,7 mill. pr 31.12.21 (totale tapsavsetning 41,0-individuelle nedskrivninger 17,3) mot tapsavsetning etter IFRS på  på 27,2 mill i 2020.
En reduksjon i avsetninger  etter IFRS på kr 3,5 mill.

Lånetilsagn og garantier

Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalte nedskrivninger Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totale nedskrivninger Tapsavsetning utlån, tilsagn og garantier
1 878 272 714 794 22 280 2 615 346 Tapsavsetning per 01.01.2021 58 776 863
277 369 -273 491 -3 878 0 Overført til trinn 1 0
-172 187 172 342 -155 0 Overført til trinn 2 0
-3 847 -190 379 194 226 0 Overført til trinn 3 -1
-420 197 271 050 -14 659 -163 806 Netto endring 0 0 0 -2 042 021
501 701 112 899 562 615 162 Nye tap 13 812 615
-189 938 -156 455 -527 -346 920 Fraregnet tap -13 572 185
0 Konstaterte tap 13 818 626
0 Inngått på tidligere  tap 1 547 435
438233 20370 -254 458 349 Endring i modellen 174 739
0 Andre endringer 0
2 309 406 671 130 197 595 3 178 131 Tapsavsetning per 31.12.2021 0 0 0 0 57 150 011
-36 598 -36 598 Tilbakeført tap FVOCI (trinn 1) -12 377 333
0 0
3 141 533 Tapsavsetning per 31.12.2021 0 0 0 0 44 772 678

** Tap virkelig verdi trinn 1 pr 01.01.21 utgjorde 10.382. Endring tap VV kr 1.995 (10382 – 12.340 – 36) er inntektsført over utvidet resultat.

Bokført tap i resultatet: 2021
Økning tapsavsetning modell (UB-IB) -95 287
Konstatert tap 14 041 858
Inngått på tidligere konstatert tap -2 310 046
Amortiseringer 1 411 196
Sum bokført tap linje 11 13 047 721
Tap trinn 1 FVOCI (utvidet resultat) -1 995 143

Resultatførte tap på lån (kr 13,0 mill) utgjør 0,10 % av gj. forvaltningskapital pr 31.12.21 mot 0,29 % i 2020.

Utlån fordelt pr trinn:
Tabellen viser endringen i brutto balanseført engasjement for utlån målt til amortisert kost i 2020 fordelt på BM og PM. Tabellen viser også årsaken til
endringen i brutto balanseført verdi innenfor de ulike stegene i modellen:

Utlån målt til amortisert kost BM Utlån målt til amortisert kost PM
Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement BM Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement PM Totalt i banken AMK
2 650 842 664 845 518 243 116 349 543 3 612 710 450 Brutto balanseført eng. 01.01. 358 489 012 30 468 327 47 236 954 436 194 293 4 048 904 743
Overføringer 0
286 571 715 -280 553 856 -6 017 858 1 Overført til trinn 1 23244094 -23238068 -6026 0 1
-161 452 939 170 266 449 -8 813 510 0 Overført til trinn 2 -3934570 3944736 -10167 -1 -1
-30 248 496 -54 771 759 85 020 255 0 Overført til trinn 3 -1300407 -895057 2195464 0 0
-954 322 888 -220 401 746 -60 639 898 -1 235 364 532 Netto overført -64 298 410 -2 804 243 -11 587 995 -78 690 648 -1 314 055 180
832 716 146 172 649 610 14 291 810 1 019 657 566 Nye tap 129004469 547339 45343 129 597 151 1 149 254 717
Fraregnet tap -150104 -11828 -19642932 -19 804 864 -19 804 864
2 624 106 202 632 706 941 140 190 342 3 397 003 485 Brutto balanseført eng. 31.12. 441 054 084 8 011 206 18 230 641 467 295 931 3 864 299 416

 

Utlån målt til FVOCI BM Utlån målt til FVOCI PM
Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement BM Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement PM Totale utlån målt til AMK og VV
Brutto balanseført eng. 01.01. 5 431 929 593 270 764 684 37 902 408 5 740 596 685 9 789 501 428
Overføringer 0 0
Overført til trinn 1 135 252 288 -134 890 969 -361 319 0 0
Overført til trinn 2 -85 442 994 101 354 741 -15 911 748 -1 -2
Overført til trinn 3 0 -2 893 405 2 893 405 0 0
Netto overført -1 996 818 167 -75 685 182 -5 937 743 -2 078 441 092 -3 392 496 272
Nye tap 2 994 048 349 35 512 352 0 3 029 560 701 4 178 815 418
Fraregnet tap -6 350 650 0 -62 022 -6 412 672 -26 217 536
0 0 0 0 Brutto balanseført eng. 31.12. 6 472 618 419 194 162 221 18 522 981 6 685 303 621 10 549 603 036

Tabellen viser endringen i totalt tilsagnsbeløp og garantert beløp i 2020 fordelt på BM og PM og årsaken til endringen innenfor de ulike stegene i modellen:

Ubenyttet kreditter og garantier BM Ubenyttet kreditter og garantier PM
Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement BM Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement PM Totalt i banken
367 596 244 76 464 445 2 473 301 446 533 990 Totalt beløp per 01.01. 255 984 169 2 393 503 26 090 258 403 762 704 937 752
Overføringer 0 0
29 506 574 -29 309 774 -196 800 0 Overført til trinn 1 524 202 -324 202 -200 000 0 0
-48 912 099 48 927 381 -15 282 0 Overført til trinn 2 -181 651 181 651 0 0 0
-644 937 -21 451 053 22 095 991 1 Overført til trinn 3 -285 656 0 285 656 0 0
70 106 595 -14 292 376 -2 077 916 53 736 303 Netto overført -127 325 969 -1 700 851 -12 421 -129 039 241 -75 302 938
53 154 108 11 310 317 50 971 64 515 396 Nye tap 44 658 685 179 475 11 870 44 850 030 109 365 426
0 Fraregnet tap 0 0 0
470 806 485 71 648 940 22 330 265 564 785 690 Totalt beløp per 31.12.2021 173 373 780 729 576 111 195 174 214 551 739 000 241