Note 29

Endringer i egenkapital

Egenkapital-beviskapital Overkurs Hybrid-kapital Sparebank-fond Gavefond Utjevnings-fond Fond for urealisert gevinster Egen-kapital
Egenkapital 01.01.2021 225 000 000 1 231 852 115 000 000 1 116 375 794 12 774 144 14 277 772 60 591 511 1 545 251 073
Utbetaling gavefond gjennom året -2 583 244
Verdijustering aksjer målt til virkelig verdi 15 870 239
Utbetalte renter hybridkalital -4 705 865
Disponering overført hybrid.kap investorer 4 705 865
Årets resultat tilført EK 84 995 105
Årets resultat avsatt til gavefond 3 000 000
Årets resultat avsatt til utbytte/Ek-eiere
Årets resultat avsatt til utjenvningsfond 4 170 071
Egenkapital 31.12.2021 225 000 000 1 231 852 115 000 000 1 201 480 899 13 190 900 18 447 843 76 461 750 1 650 813 244