Utlån og garantier

Haugesund Sparebanks bokførte brutto utlån utgjorde 10.549,4 millioner kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarer en økning på 7,76 prosent i 2021.

Bankens portefølje av garantier for valutalån er redusert fra 270,2 millioner kroner i 2020 til 251,8 millioner kroner ved utgangen av 2021. Årsaken til reduksjonen skyldes innfrielse av løpende valutalån.

Styret har som målsetting at minst 2/3 av bankens utlån skal ha pantesikkerhet i bolig. Vi ligger godt innenfor denne målsettingen i dag, idet 87,3 prosent av utlånsmassen ved årsskiftet har pantesikkerhet i bolig, en økning fra året før med 82,4 prosent. For øvrig utgjør bokførte utlån til personmarkedet vel 64,1 prosent av bankens utlån. Utlån til bedriftsmarkedet, inkl. utlån til personlig næringsdrivende, utgjør nærmere 35,9 prosent. Bankens utlån til personmarkedet økte med 12,1 prosent i 2021, mens utlån til bedriftsmarkedet ble økte med 0,9 prosent.

(5) Utenriks sjøfart og rørtransport er 0.01 %

Når det tas hensyn til at banken ved årsskiftet har netto overførte boliglån til Verd Boligkreditt AS på 1.857,2 millioner kroner, utgjør utlån til personmarkedet 69,5 prosent av bankens totale utlån inklusiv overførte boliglån, på nivå med 2020, mens bedriftsmarkedet, inkl. off. forvaltning og borettslag utgjør 30,5 prosent.

Totalt er det i 2021 innvilget nye lån, kreditter og garantier til en samlet sum på 3.190 millioner kroner, opp 499 millioner fra 2020.

Personmarkedet er bankens hovedområde for salg av finansielle produkter og tjenester, men mindre og mellomstore bedrifter, kommuner og foreninger/lag er også viktige kundegrupper for banken. Styret har forutsatt at totalt engasjement (vektet beløp) med en enkeltkunde på konsolidert basis ikke skal overstige 20 prosent av bankens ansvarlige kapital. Lovens grense er her 25 prosent. Store engasjementer som på konsolidert basis utgjør mer enn 10 prosent av bankens ansvarlige kapital, dvs. for tiden 178,6 millioner kroner, skal hvert kvartal rapporteres til Finanstilsynet. Ved årsskiftet hadde banken ingen ordinære kundeengasjementer som på konsolidert basis oversteg 10 prosent av bankens ansvarlige kapital.