Resultatregnskap

Bankens driftsresultat før skatt for 2021 utgjør 157,4 millioner kroner eller 1,25 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2020 var på 147,5 millioner kroner eller 1,25 prosent.

Bankens rentenetto viser en økning på 7,8 millioner kroner fra 222,2 millioner kroner i 2020 til 230,0 millioner kroner i 2021. Rentenettoen i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er på 1,83 prosent, en reduksjon fra 1,88 prosent året før.

 

Bankens netto andre driftsinntekter, inklusiv gevinst/tap på valuta og verdipapirer, utgjør totalt 65,3 millioner kroner eller 0,52 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mens tilsvarende tall for 2020 var 74,9 millioner kroner eller 0,63 prosent.

Bankens samlede driftskostnader for 2021, inkl. ordinære avskrivninger, er på 124,9  millioner kroner, en økning på 10,9 millioner kroner, dvs. 9,6 % prosent fra året før. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er bankens driftskostnader for 2021 på 0,99 prosent (tilsvarende tall for 2010 var på 0,96 prosent).

 

For øvrig har banken som mål å holde en kostnadsprosent (totale driftskostnader i prosent av totale driftsinntekter) som ikke overstiger gjennomsnittet for alle landets sparebanker. I 2021 ble kostnadsprosenten 42,0 prosent på mot 38,4 prosent i 2020.

 

Bankens driftsresultat før tap for 2021 utgjør 170,4 millioner kroner eller 1,35 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2020 var 183,1 millioner kroner eller 1,55 prosent.

Bankens netto tap på utlån og garantier for 2021 utgjør 13,0 millioner kroner, mot 35,5 millioner kroner for 2020. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er tapene på 0,10  prosent, mot 0,30 prosent for 2020.

Bankens resultat av ordinær drift etter skatt for 2021 er på 125,3 millioner kroner eller 0,99 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 117,9 millioner kroner eller 1,00 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2020.

Skatt på ordinært resultat for 2021 er bokført med 32,0 millioner kroner. Av Haugesund Sparebanks totalresultat for regnskapsåret 2021 på 127,4 kroner foreslås 3 millioner kroner avsatt til gavefond, 15,9 millioner til fond for urealiserte gevinster, 4,7 millioner som renter på hybridkapital og 85,0 millioner kroner foreslås overført til Sparebankens fond, mens 18,8 millioner kroner går som avkastning til egenkapitalbeviseierne.