Ansvarlig kapital og soliditet

Bankens kapitaldekning pr. 31.12.2021 framgår av note 21. Tellende ansvarlig kapital er på 1.786,3 millioner kroner, hvorav kjernekapitalen utgjør 1.636,3 millioner kroner og tilleggskapitalen 149,8 millioner kroner.

I tillegg til tellende del på 1.374,5 millioner kroner av Sparebankens fond og gavefond, består kjernekapitalen av egenkapitalbeviskapital på 226,2 millioner kroner og to fondsobligasjonslån på tilsammen 115 millioner kroner. 35 millioner kroner av disse ble tatt opp i september 2019 og 80 millioner kroner ble tatt opp i juni 2017. Tilleggskapitalen består av et ansvarlig obligasjonslån pålydende 150 millioner kroner tatt opp i april 2019. Beregningsgrunnlaget er på 6.888 millioner kroner.

 

Bankens ansvarlige kapital i prosent av beregningsgrunnlaget utgjør 25,90 prosent ved utgangen av 2021 mot 24,41 prosent året før. Kjernekapitalen er nå på 23,73 prosent mot 22,24 prosent året før. Den rene kjernekapitalen er på 22,06 % prosent, en økning fra 20,57 prosent i 2020. Dette er høyere enn styrets nåværende målsetting for krav til ren kjernekapital.

Styret er tilfreds med at bankens egenkapitalrentabilitet etter skatt i de siste årene har ligget på nivå med det som er budsjettert. Egenkapitalrentabiliteten etter skatt for 2021 er på 7,94  prosent, mens den året før var på 8,27 prosent.

Styret bekrefter at banken tilfredsstiller kravene til fortsatt drift og at årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne forutsetning.