Personale, helse, miljø og sikkerhet

Ved utgangen av 2021 hadde banken 72 fast ansatte hvorav 2 renholds ansatte, 1 kantinemedarbeider og 1 vaktmester. 10 av våre ansatte arbeider deltid. I løpet av 2021 hadde vi 2 midlertidig ansatte innleid gjennom Manpower. Dette utgjør til sammen 68,29 årsverk. (2020; 61,34 årsverk)

Kompetanse

Utviklingen innenfor finansnæringen medfører stadig nye krav til kunnskap og kompetanse. Den interne opplæringsaktiviteten i banken er derfor svært viktig, og de ansatte viser stor interesse for å delta på de opplegg som arrangeres. Vårt samarbeid i DSS AS gir oss gode muligheter for å tilrettelegge og gjennomføre opplæringsaktiviteter.

Vi er medlem i finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut). Vi har fagansvarlige innenfor hvert av våre autorisasjonsområder som sørger for at våre rådgivere har den rette kunnskapen og autorisasjon. Koordineringsarbeidet på dette området sikres av vår bedriftsansvarlig (BA). Alle som er autorisert må gjennomgå årlige oppdateringer innenfor fagfeltet for å beholde sine autorisasjoner.

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Sykefraværet i 2021 var 2,3 prosent (SSB innenfor finansiering og forsikring hadde i gjennomsnitt 3,4 prosent pr. 3. kvartal). Til sammenligning var sykefraværet i 2020 på 2,9 prosent. Banken har hatt en reduksjon i sykefraværet med 0,6 prosent fra 2020. Vi har gode systemer på oppfølging av sykefravær og har en god dialog med den enkelte arbeidstaker, behandler og NAV for å forsøke å tilrettelegge arbeidet der dette lar seg gjøre.

Vi er tilknyttet Bedriftshelsetjeneste med fokus på forebyggende HMS arbeid samt at vi har en personallegeordning. Banken har helseforsikring for sine ansatte.

Banken har vært tilsluttet avtalen om inkluderende Arbeidsliv og vært IA bedrift siden 2007.

I forbindelse med covid pandemien for 2021 så har flere av våre ansatte hatt sin arbeidsdag på hjemmekontor. Avdelingslederne har satt opp rulleringsplaner slik at ansatte har fått vekslet mellom hjemmekontor og ved sin faste arbeidsplass. Dette har fungert tilfredsstillende. Ved utbruddet av pandemien i 2020 så ble der gjennomført grundige risikoanalyser for å sikre at vi både ivaretok den enkelte ansatte og våre kunder, slik at en kunne være trygg på at smittevernhensyn ble tatt. Dette er blitt fulgt opp og videreført gjennom året.

Banken legger stor vekt på at sikkerheten ved kontorene skal være god. Sikkerheten holdes under løpende overvåking. Det gjennomføres en regelmessig vurdering, oppgradering og oppdatering av utstyr og instrukser på det sikkerhetsmessige området.

Alle bankens kontorer er sertifisert som Miljøfyrtårn.  Banken driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Bankens innvirkning på det ytre miljø er begrenset til forbruk av materialer og energi, samt gjennom produksjon av tjenester som er nødvendige for virksomheten.

Bankens livsfasepolitikk er behandlet i bedriftsavtalen og i møter med de ansattes tillitsvalgte. Banken har forsøkt å legge forholdene til rette for at så mange som mulig velger å stå i stillingen fram til ordinær pensjonsalder. Sentralavtalen gir ansatte rett til en time kortere arbeidstid daglig fra fylte 64 år. Bankens bedriftsavtale sier at dette eventuelt kan tas ut i lengre ferie. Det er i denne forbindelse også bestemt at alle ansatte over 62 år får en ukes ekstra ferie. Banken har også ordning med permisjon med lønn i inntil 10 dager ved nødvendig omsorg for foreldre, ektefelle, samboer, barn mellom 12 og 18 år og funksjonshemmet/sykt barn over 18 år.

Vårt Arbeidsmiljøutvalg (AMU) som består av 4 representanter fra ledelsen og 4 fra de ansatte, har i handlingsplanen for arbeidsmiljøet lagt stor vekt på forhold som angår regelverk og rutiner i tilknytning til HMS. Overvåking av arbeidsmiljøet inngår ellers som en kontinuerlig prosess i banken og nødvendige tilpasninger blir løpende vurdert. Samarbeidet mellom bankens ledelse og de ansattes tillitsvalgte fungerer svært bra. Det ble holdt 4 ordinære AMU møter og 1 ekstraordinært AMU møte i 2021.

I 2021 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse som viser generelt god trivsel og et godt arbeidsmiljø blant våre ansatte.  Det ble i undersøkelsen stilt spørsmål innenfor områdene kompetanse og utvikling, sosialt samspill, mestring og motivasjon samt ledelse.

Vernerunder er gjennomført ved alle avdelinger i 2021.

Det har ikke vært rapportert skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2021.