Fremme likestilling og hindre diskriminering

Banken har løpende fokus på likestilling og følgende er inntatt i bankens bedriftsavtale

I lov om likestilling og forbud mot diskriminering, er formålet å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

Haugesund Sparebank arbeider for å fremme lovens formål innenfor virksomheten.

Fra 1. januar 2020 fikk arbeidsgivere og offentlige myndigheter en styrket plikt til å arbeide med likestilling og ikke-diskriminering. (Likestillings- og diskrimineringsloven §26). I vår virksomhet gjøres dette i nært samarbeid mellom ledelse og de tillitsvalgte. For å identifisere risiko for diskriminering og hindre for likestilling så har vi gjennomgått en kartlegging og tiltaksplan innenfor områdene; rekruttering, forfremmelse og utviklingsmuligheter, lønns- og arbeidsvilkår, tilrettelegging, muligheter for å kombinere arbeid og familieliv, trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

Når det gjelder bankens lønnssystem, er de kriterier som legges til grunn ved fastsettelse av den enkelte ansatte sin lønn kjønnsnøytrale. Banken har årlig gjennomgang av lønnsstatistikker med de tillitsvalgte/ansettelsesutvalget. 46 av de ansatte fikk lønnstillegg i 2021. 28 kvinner og 18 menn. Før hvert lønnsoppgjør drøftes likelønn med de tillitsvalgte. Banken er fleksibel i forhold til arbeidstid for kvinner og menn i ulike livsfaser.  Søknader om midlertidig deltid i forbindelse med å kombinere arbeid og familieliv blir godkjent for 1 år om gangen.

Blant bankens 72 ansatte var det i det ved utgangen av 2021 37 kvinner og 35 menn.   10 av våre ansatte arbeider deltid. Vi har ingen ansatte som jobber ufrivillig deltid. 1 ansatt gikk ut i foreldrepermisjon i desember.  Vi har hatt 2 midlertidig ansatte innleid gjennom Manpower.

Bankens ledelse i 2021 bestod av 2 kvinner og 4 menn. Av bankens 6 eksternt valgte styrerepresentanter er 3 kvinner og 3 menn, mens det i generalforsamlingen er 12 kvinner og 12 menn.