Resultatregnskap

RESULTAT Note 2021 2020
Renteinntekter målt til effektiv rentesmetode, utlån 16 13 275 949 309 198
Renteinntekter målt til virkelig verdi, rentebærende verdipapirer 16 21 031 17 529
Rentekostnader målt til effektiv rentesmetode 16 66 940 104 526
Netto renteinntekter 230 040 222 201
Provisjonsinntekter 17 49 192 45 942
Provisjonskostnader 17 5 251 5 270
Utbytte 15 795 3 071
Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter 26 29 3 952 29 560
Andre driftsinntekter 1 611 1 576
Netto andre driftsinntekter 65 300 74 879
Sum driftsinntekter 295 340 297 080
Personalkostnader 23 24 29 62 528 56 999
Andre driftskostnader 54 990 51 822
Avskrivninger og lignende 21 7 415 5 179
Sum driftskostnader 124 933 114 000
Driftsresultat før tap og skatt 170 407 183 080
Nedskrivnigner og tap på utlån og garantier 10 11 13 048 35 540
Driftsresulat før skatt 157 358 147 540
Skattekostnad 28 32 032 29 598
Resultat av ordinær drift etter skatt 125 326 117 942
Oppstilling av andre inntekter og kostnader:
Estimatavvik pensjon 23 45 112
Verdijustering utlån målt til virkelig verdi over utvidet resultat 10 1 996 5 870
Sum andre inntekter og kostnader 2 041 5 982
Totalresultat 127 366 123 923
Overføringer og disponeringer:
Utbytte egenkapitalbeviskapital (kr 6 pr ek bevis) 27 14 625 13 500
Overført til utjevningsfond 4 170 3 256
Overført fond for urealiserte gevinster 15 870 27 391
Disponering til fondsobl. investorer 4 706 5 218
Overført til sparebankens fond 84 995 71 558
Overført til gavefond 3 000 3 000
Sum overføringer og disponeringer 127 366 123 923

 

Vis alle noter