Gjeld og egenkapital

GJELD OG EGENKAPITAL: Noter 2021 2020
Gjeld til kredittinstitusjoner 15 3 926 203 240
Innskudd fra og gjeld til kunder 12 9 045 874 8 393 261
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 15 1 914 144 1 757 846
Annen gjeld 29 46 259 32 961
Betalbar skatt 28 34 745 29 625
Avsetninger (forventa tap ubenyttet kreditt og garantier, pensjonsforpliktelser) 23 16 413 12 828
Ansvarlig lånekapital 15 149 827 149 752
Sum gjeld 11 211 188 10 579 513
Egenkapitalbeviskapital 27 225 000 225 000
Overkursfond 1 232 1 232
Fondsobligasjonslån 15 115 000 115 000
Sum innskutt egenkapital 30 341 232 341 232
Fond for urealiserte gevinster 26 3 76 462 60 591
Sparebankens fond 22 3 1 201 481 1 116 376
Gavefond 13 191 12 774
Utjevningsfond 18 448 14 278
Sum opptjent egenkapital 1 309 582 1 204 019
Sum egenkapital 1 650 814 1 545 251
Sum gjeld og egenkapital 12 862 002 12 124 764
Vis alle noter
John Erik Hagen, Leder
John Erik Hagen, Leder
Benedicte Storhaug, Nestleder
Benedicte Storhaug, Nestleder
Tore Fremmersvik
Tore Fremmersvik
Liv Reidun Grimstevdt
Liv Reidun Grimstevdt
Marius Selsø Håkonsen
Marius Selsø Håkonsen
Marit Øverland Ilstad
Marit Øverland Ilstad
Merethe Hansen
Merethe Hansen
Hans Olav Omland
Hans Olav Omland
Bente Haraldson Syre
Bente Haraldson Syre