Eiendeler

EIENDELER:  Note 2021 2020
Kontanter og fordringer på sentralbanker 78 655 379 141
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 635 572 373 138
Utlån til og fordringer på kunder (netto) 7 8 10 11 10 508 333 9 743 930
 – herav utlån til kunder til virkelig verdi 6 665 898 5 765 409
 -herav utlån til kunder til amoritsert kost 3 842 435 3 978 521
Overtatte eiendeler 36 021 36 411
Sertifikater,obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 14 19 25 1 246 656 1 266 543
Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter 14 19 26 282 857 264 650
Immaterielle eiendeler 21 6 166 7 114
Varige driftsmidler 21 40 112 32 839
Utsatt skattefordel 28 7 021 4 811
Andre eiendeler (opptjente inntekter, forskuddsbet. Kostnader) 20 609 16 187
Sum eiendeler 12 862 002 12 124 764
Vis alle noter