Note 30

 IFRS 16

Ved overgang til IFRS har banken balanseført sine leiefprpliktelser. Dette fører til en økning av blansen på 11 millioner. Bruksretten i balansen øker eiendelssiden med 11 millioner, tilsvarende økes gjeldssiden med leieforpliktelse på 11 millioner. Leieforpliktelsene er en nåverdiberegning av alle husleiene til banken over leieperioden. Leieforpliktelsenreduseres ved hvert forfall av leiebeløp.

 

Balanseført bruksrett 31.12.2021
Inngående balanse                11 624 024
Avskrivninger                   2 119 275
Utgående balanse                   9 504 749

 

Leieforpliktelse 31.12.2021
Inngående balanse -11 624 024
Husleie 2 325 346
Rentekostnad -271 305
Utgående balanse -9 569 983