Note 23

Godtgjørelser til ansatte og tillitsvalgte

Forstanderskapet Lån/sikkerhets-stillelse Honorarer Medlem: Lån/sikkerhets-stillelse Honorarer
Leder Gunvor Bakke 3 629 013 66 999 Marit Øverland Ilstad 5 335 819 106 254
Nestleder Tønnes B. Tønnessen 13 751 Trygve Hebnes 3 082 332 7 500
Solfrid Hjortland Kinn 7 500
Medlemmer i forstanderskapet Olav Granberg 7 500
Berit Gjellesvik 10 000 Irene Stuhaug 7 500
Elisabeth Haugen Skeie 1 605 151 7 500 Maria Oftedal 7 500
Torunn Kaasamoen 7 500 Sigmund Lundal 2 500
Leif Aalvik 12 001 Kjell Helgesen 177 106 7 500
Vibeke Bjerkvig 7 080 091 10 000 Jan Fredrik Skogland 5 000
Nils Konrad Bua 2 740 869 21 750 Johannes Tor Geir Johansen 5 000
Arild Bjordal 7 500 Svein Bjarte Holten 1 403 992 2 500
Asbjørn Velde 4 198 317 0 Bjarne Laastad 7 500
Kjetil Velde 3 433 590 0 Tore Fremmersvik 10 706 821 107 754
Kjersti Skogland Urrang 10 000 Marit Synnøve Frantsen 112 500 7 500
Mari Kjølstad Tenden 7 500 Eyvind Iversen 2 163 026 7 500
Morten Hedegaard larsen 3 550 000 7 500 Hilde Marie Juul 2 173 417 15 000
Finn Nistad 993 079 7 500 Anne-Lise Liestøl 2 888 202 30 919
Ingfrid Nilssen 7 500 Wenche Endresen 2 754 095 7 500
Kåre Breivik 6 082 596 7 500 Siv Margareth Åsen 1 546 699 5 000
Elisabeth Velde 1 846 378 7 500 Haavard Aksdal 3 647 860 7 500
Grethe Solheim 5 000 Johannes Helgevold 5 000
Odd Kåre Mæhle 2 380 013 2 500 John Kongshavn 2 560 939 5 000
Francisco Munoz 1 500 000 5 000 Astrid Vabø Strand 767 270 2 500
Oddleif Wiig 2 500
Styret:
Styrets leder John Erik Hagen 1 647 752 178 749
Styrets nestleder Benedicte Storhaug 127 002
Styremedlemmer
Marius Selsø Håkonsen 5 423 760 106 254
Liv Reidun Grimstvedt 106 245
Jone Tveit 26 001
Tore Fremmersvik 107 754
Marit Øverland Ilstad 5 335 819 106 254
Fra de ansatte:
Hans Olav Omland 1 083 643 106 254
Merethe Hansen 6 228 221 106 254
Fast møtende varamedlem:
Anne Marit Heggebø Helgevold 65 496
Vara
Marianne Eidesvik 4 251
Jaakko Isotalo 1 417
Paal Nebylien 4 999 500 16 752
Anne-Lise Liestøl 2 888 202 30 919
Reivsjonshonorar: 842 500
Lån til bankens øvrige ansatte: 189 059 402

Lån til bankens tillitsvalgte følger bankens ordinære kundevilkår med hensyn til renter og avdragsbetingelser. Renten på lån til bankens ansatte har i 2021 vært lavere enn normrenten, og de ansatte er i den forbindelse blitt fordelsbeskattet i forhold til normrente. Avdragsvilkår som for bankens øvrige kunder.

Lønn til ledelsen: Lån Lønn Annen Godt-gjørelse Pensjons-kostnader Bonus 2021
Adm. Banksjef Bente Haraldson Syre 3 671 651 1 738 700 189 178 1 625 349 23 665
Banksjef Torstein Langeland 4 719 798 1 333 068 197 496 621 003 23 665
Banksjef Rolf Lillehammer 3 889 824 946 000 15 710 152 695 23 665
Leder økonomi, Finans og HR Steffen Næss 7 837 769 1 060 400 160 937 229 309 23 665
Leder digitale kanaler og kundeopplevelser Lillian Medby Morisbak 6 961 150 952 700 23 057 121 176 23 665
Leder for risikostyring og compliance Thor Krukhaug (tom 30.11.21) 780 744 15 891 98 333

Aldersgrense for adm. banksjef er som for andre ansatte. Adm. banksjef er medlem i bankens ordinære pensjonsordning for alle ansatte, jf. note 22. I tillegg er det avtalt rett til førtidspensjonering fra fylte 62 år. Det er inngått en usikret pensjonsavtale med 42 % av bruttolønn i løpende innskudd til denne pensjonsavtalen, frem til 62 år. Det er ikke knyttet betingelser om kompensasjon ved eventuell fratreden for styrets leder.