Note 22

Pensjonskostnader

I 2016 ble ytelsesordningen som alternativ avskaffet i banken, og banken gikk over til en full innskuddsbasert pensjonsordning for alle med unntak av langtidssykemeldte og ektefellepensjon for tidligere leder av banken. Banken har pr. 31.12.2021 ingen gjenværende medlemmer i ytelsesordningen. Banken har valgt de høyeste innskuddssatsene som nå er tillatt i innskuddspensjonsordningen, 7 % for inntekt mellom 0 G og 7,1G og 25,1 % mellom 7,1G og 12 G. I tillegg har banken en tilleggs kompensasjon som pensjon over drift for ansatte som kom spesielt ugunstig ut ved overgangen til innskuddspensjon.

Innskuddspensjonen blir kostnadsført løpende i takt med innbetalingene til ordningen.  Den resterende ytelsesbaserte ordningen har banken gjennom DNB. Kostnadene vedrørende denne blir årlig aktuarberegnet.

Banken er med i AFP ordningen for bank og finans. Dette er en livsvarig ytelsesbasert AFP ordning. Ordningen skal i utgangspunktet regnskapsføres på lik linje med andre ytelsesbaserte ordninger. Per i dag er det imidlertid ikke mulig å måle og fordele pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i ordningen. Det følger av IAS 19 at ordningen da skal regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning. Dette innebærer at premiebetalinger kostnadsføres i den periode de påløper og at det ikke foretas ytterligere avsetninger for AFP, utover for de ansatte som allerede er begynt å ta ut AFP etter gammel ordning. Den gamle AFP ordningen ble faset ut etter hvert som de ansatte som var i ordningen fylte 67 år, og er avviklet.

Årets pensjonskostnader fremkommer slik: 2021 2020
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser 11 036 13 410
Administrasjonskostnader
kostnadsført arbeidsgiveravgiftplanendring 1 495 1 817
Sum beregnede pensjonskostnader sikret ordning 12 531 15 227
innskuddspensjon, AFP, pensjon over drift 7 305 381 6 115 128
Kompensasjonsordning over drift 1 344 160 601 615
Totale bokførte pensjonskostnader 8 649 541 6 716 743
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 2021 2020
Forpliktelse kompensasjonsordning alle ansatte 6 224 391 4 880 231
Pensjonsforpliktelser kollektiv ordning 6 224 391 4 880 231
Pensjonsforpliktelser servicepensjon 2021 2020
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser servicepensjon inkl. arb.avg 206 129 215 939
Estimerte påløpte tilleggspensjonsforpliktelser banksjef inkl. avg 5 956 282 4 785 825
Kursregulering fond banksjef 733 169 333 531
Pensjonsforpliktelser servicepensjon/adm.banksjef inkl. avg 6 895 580 5 335 295
Sum pensjonsforpliktelser alle ordninger inkl. arb.avg 13 119 971 10 215 527