Note 16

Netto renteinntekter

Renteinntekter på finansielle eiendeler målt til effektiv rentes metode 2021 2020
Renteinntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og finansforetak 2 141 041 3 729 305
Renteinntekter av utlån til og fordringer på kunder 273 807 530 305 469 169
Renteinntekter fra rentebærende verdipapir 0
Øvrige renteinntekter (avkastn. andeler) 11 370 939 1 943 773
Sum renteinntekter på finansielle eiendeler målt til effektiv rentes metode 287 319 510 311 142 247
Renteinntekter på finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over resultat
Renteinntekter fra rentebærende verdipapir 9 642 354 15 584 816
Sum renteinntekter på finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over resultat 9 642 354 15 584 816
Renteinntekter på finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over OCI 0 0
Sum renteinntekter 296 961 864 326 727 063
Rentekostnader beregnet på finansielle forpliktelser målt til amortisert kost
Rentekostnader på gjeld til kredittinstitusjoner og finansieringsforetak 1 149 299 1 697 737
Rentekostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 31 703 630 62 805 633
Rentekostnader beregnet på utstedte verdipapirer 27 071 853 32 853 602
Andre rentekostnader 7 015 554 7 168 842
Rentekostnader beregnet på finansielle forpliktelser målt til amortisert kost 66 940 336 104 525 814
Rentekostnader beregnet på finansielle forpliktelser målt til virkelig verdi 0 0
Øvrige rentekostnader 0 0
Sum rentekostnader 66 940 336 104 525 814
Netto renteinntekter 230 021 528 222 201 249