Note 13

Renterisiko

Renterisiko oppstår ved at det er ulik rentebindingstid på bankens fordringer og gjeld. For banken gjelder dette i første rekke fastrentelån og fastrenteinnskudd. Renterisiko oppstår dersom endringer av rentene i markedet av forskjellige årsaker ikke kan gjennomføres parallelt for alle bankens rentebærende balanseposter. Bankens rentefølsomhet fremgår i en stor grad av oversikten ovenfor. I all hovedsak faller intervallene i praksis godt sammen, idet rentene på innskudd og utlån stort sett kan tilpasses justert samtidig. I den grad det ikke er samsvar i rentebindingstid mellom intervallene på aktivaside og passivaside, er ikke avstanden i rentebindingstid stor. Styret har gjennom året hatt maksimumsrammer for renterisiko på bankens balanse på 20 millioner kroner ved 2 % renteendring.
Banken har gjennom hele året ligget godt innenfor rammen.

Nedenfor vises tidspunkt frem til avtalt endring av rentebetingelser:

31.12.2021 0- 1 mnd 1-3 mnd 3 mnd-1 år 1- 5 år Over 5 år Totalt
Kontanter og sentralbanken 8 297 489 70 357 831 78 655 320
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 529 057 439 106 514 510 635 571 949
Utlån til kunder 10 155 050 192 353 283 116 10 508 333 308
Sertifikater og obligasjoner 1 246 656 473 1 246 656 473
Finansielle derivater 0
Sum eiendeler med renteeksponering 8 297 489 12 001 121 935 0 459 797 626 0 12 469 217 050
Innskudd fra banker 3 926 025 0 3 926 025
Innskudd fra kunder 8 711 323 843 334 550 660 9 045 874 503
Ansvarlig lån/fondsobligasjonslån 264 826 765 264 826 765
Øvrig rentebærende gjeld 1 914 144 412 1 914 144 412
Sum forpliktelser med renteeksponering 3 926 025 10 890 295 020 334 550 660 0 0 11 228 771 705
Netto renteeksponering per 31.12.2021 4 371 464 1 110 826 915 -334 550 660 459 797 626 0 1 240 445 345

 

31.12.2020 0- 1 mnd 1-3 mnd 3 mnd-1 år 1- 5 år Over 5 år Totalt
Kontanter 11 850 000 367 290 000 379 140 000
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 354 204 000 18 934 000 373 138 000
Utlån til kunder 9 401 093 000 342 836 000 9 743 929 000
Sertifikater og obligasjoner 1 266 543 000 1 266 543 000
Finansielle derivater 0 0
Sum eiendeler med renteeksponering 11 850 000 11 389 130 000 0 361 770 000 0 11 762 750 000
Innskudd fra banker 2 645 000 203 240 000 205 885 000
Innskudd fra kunder 7 855 743 000 537 518 000 8 393 261 000
Ansvarlig lån 265 000 000 265 000 000
Øvrig rentebærende gjeld 1 757 846 1 757 846
Sum forpliktelser med renteeksponering 0 266 757 846 0 0 0 266 757 846
Netto renteeksponering per 31.12.2020 11 850 000 11 122 372 154 0 361 770 000 0 11 495 992 154

Sensitivitet

Sensititivtet på forventet netto renteinntekt 2 % økning i parallelt renteskift 2% nedgang i parallelt renteskift
For 2021 9 729 725 -9 729 725
For 2020 10 794 783 -10 794 783

Analysen av renterisiko baseres på varslingstid for renteendring på innskudd og utlån, samt gjenværende durasjon på
rentebærende verdipapirer og utstedte lån.