Hovedtall

Beløp i hele 1.000 kroner, % av forvaltningskapital

 RESULTATREGNSKAP 2021 2020
Beløp % av gfk Beløp % av gfk
Renteinntekter og lignende inntekter 296.979 2,36 326.727 2,76
Rentekostnader og lignende kostnader 66.940 0,53 104.526 0,88
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 230.039 1,83 222.201 1,88
Utbytte 15.795 0,13 3.070 0,03
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 49.192 0,39 45.942 0,39
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.251 0,04 5.270 0,04
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer 3.952 0,03 29.560 0,25
Andre driftsinntekter 1.611 0,01 1.576 0,01
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER 65.299 0,52 74.878 0,63
SUM DRIFTSINNTEKTER 295.338 2,34 297.079 2,51
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 62.528 0,50 56.999 0,48
Ordinære avskrivninger 7.416 0,06 5.179 0,04
Andre driftskostnader 54.990 0,44 51.821 0,44
SUM DRIFTSKOSTNADER 124.933 0,99 114.000 0,96
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 170.405 1,35 183.079 1,55
 – tap på utlån, garantier mv. 13.048 0,10 35.539 0,30
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 157.358 1,25 147.540 1,25
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler 0 0,00
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 157.358 1,25 147.540 1,25
Skatt på ordinært resultat 32.032 0,25 29.598 0,25
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 125.326 0,99 117.942 1,00
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 12.596.501 11.824.932

 

Beløp i hele 1.000 kroner

 BALANSE 2021 2020 Endring i %
Forretningskapital 14.719.236 14.184.225 3,77
Forvaltningskapital 12.862.002 12.124.764 6,08
Innskudd fra kunder 9.045.874 8.393.261 7,71
Utlån brutto inklusiv overført Verd Boligkreditt AS 12.406.598 11.848.911 4,71
Utlån overført Verd Boligkreditt AS 1.857.234 2.059.461 -9,82
Utlån (brutto) banken 10.549.364 9.789.450 7,76
Sum nedskrivninger på utlån 41.031 45.520 -9,66
Herav nedskrivninger på grupper av utlån 23.754 27.117 -12,40
Totale nedskrivninger i % av utlån 0,39% 0,47 %
Ansvarlig kapital (tellende) 1.786.279 1.680.581
Kapitaldekningsprosent 25,90 24,41
Kjernekapitalprosent 23,73 22,24
Ren kjernekapitalprosent 22,06 20,57
Uvektet kjernekapital 12,27 12,18
Ren kjernekapital konsolidert 20,02 18,54