Bente
Haraldson Syre
Administrerende banksjef

Kommentar fra administrerende banksjef Bente Haraldson Syre

Visjonen vår er å «Bidra til at Haugalandet er et godt sted å bo og leve». Med andre ord skal vi være en bidragsyter for både privatpersoner og næringslivet på Haugalandet. I tillegg har vi stort fokus på vårt samfunnsansvar. Som en selvstendig lokal sparebank ønsker vi å utgjøre en forskjell lokalt. Verdiene vi skaper, forvalter vi på Haugalandet. Overskuddet banken har går tilbake til regionen vår gjennom små og store bidrag innenfor næringsliv, kultur, idrett mm. Det er derfor viktig for oss å levere gode resultater, slik at vi kan være en sentral bidragsyter lokalt og leve opp til visjonen vår.

Til tross for at pandemien har satt sitt preg på samfunnet også i 2021, kan vi se tilbake på et år med høy aktivitet og god vekst.

Banken har hatt god resultatutvikling gjennom hele året, og vi endte på et historisk godt resultat. Dette gir oss en bekreftelse på at forretningsmodellen vår fungerer svært godt, og viser at sparebankmodellen står sterkere enn noen gang. Ikke minst viser bankens resultat at vi har tilpasningsdyktige og kompetente ansatte, som har gjort en betydelig innsats gjennom hele 2021.

Haugesund Sparebank leverer sitt beste resultat gjennom tidene i 2021, og regnskapet viser et årsresultat etter skatt på kr 125,3 mill, mot kr 118 mill i 2020. God inntektsutvikling og lave tap har bidratt til en svært god utvikling for banken. Banken har solid kapitaldekning, med en ren kjernekapital på 22,06 prosent ved utgangen av året. Deler av bankens overskudd går tilbake til innbyggerne, næringslivet, fellesskapet og samfunnet. Når vi nå legger bak oss et år med lønnsom og effektiv bankdrift, vil det komme regionen vår til gode gjennom betydelig støtte til blant annet kultur, idrett og næringsutvikling på Haugalandet.

Utlånsveksten var på 4,76 % i 2021, mens innskuddsveksten i samme periode var på 7,78 %. Veksten har bidratt til at bankens forretningskapital ved utgangen av året er på kr 14,7 milliarder. Dette viser at Haugesund Sparebank er et foretrukket valg for stadig flere kunder, noe vi er stolte av og setter stor pris på. Tilbakemelding fra kundene viser at de verdsetter vår tilgjengelighet, kompetanse og det å kunne møte en rådgiver. 2021 har også vært preget av pandemi, nedstengning og restriksjoner. Dette har påvirket mange av bankens kunder. I året som har gått har ansatte i banken derfor hatt stort fokus på å være til stede for kundene. Det å være en lokal bank som kjenner forholdene her vi er, kjenner personene, kjenner bedriftene, og forstår hvor krevende restriksjoner og nedstengning har vært for kundene våre, det tror vi har stor verdi.

Haugesund Sparebank har i løpet av 2021 fått ny visuell identitet, noe som har bidratt til at banken fremstår i ny drakt. Banken erstattet det 60 år gamle symbolet til Sparebankforeningen og starter et nytt kapittel i bankens historie med ny visuell identitet, nye nettsider og en tydelig bærekraftsstrategi. Vi må endre oss i takt med forventningene fra kundene våre, og vi har gjort store grep de siste årene. Lokal, nær og personlig har fått en ny betydning i 2021. Vi skal fortsatt ha filialer på hele Haugalandet og være tett på med mulighet for rådgivning og banktjenester nær der folk bor. Men vi skal bli enda bedre på å være nær en ung voksen som studerer utenbys eller småbarnspappaen som ønsker rådgivning digitalt i en travel hverdag. Vi ønsker at Haugesund Sparebank skal være med på hele livsreisen til kundene – fra de små til de store tingene i livet. I tillegg til en abstrakt H, symboliserer den nye logoen retning, dialog og relasjoner – noe som passer godt med bankens ambisjon om å være rågode på rådgivning.

Det å få på plass en tydelig bærekraftstrategi har stått sentralt for oss i 2021.  Bærekraftstrategien skal tydeliggjøre og være retningsgivende for Haugesund Sparebanks arbeid med bærekraft. Banken har en klar målsetting om å være en pådriver for bærekraftig utvikling lokalt. Som lokal finansinstitusjon har vi sterk kraft til å påvirke, og vi skal ta vår del av ansvaret. Vi skal stille krav til både oss selv, kunder og leverandører, og vi har betydelige midler som er avsatt til å bygge et sterkere lokalsamfunn, og vi deltar i en rekke samarbeid med mål om å gjøre Haugalandet mer bærekraftig.

Avslutningsvis vil jeg få rette en stor takk til alle bankens kunder, egenkapitalbeviseiere, forretningsforbindelser og samarbeidspartnere, og ikke minst til våre tillitsvalgte og dyktige ansatte. Alle har bidratt til at Haugesund Sparebank framstår som en konkurransedyktig, kundeorientert og selvstendig sparebank med lokal forankring på Haugalandet.

Vi er lokal, nær og personlig

Haugesund 24. februar 2022