Renteutviklingen

Norges Bank har et mål om en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,0 prosent. Norges Banks hovedstyre besluttet i siste rentemøte i desember 2020 å holde styringsrenten uendret på 0,00 prosent.

Styringsrenten ble hevet 2 ganger gjennom 2021, først 22. september med 25 basispunkter til 0,25 %. Deretter ble renten økt med 25 basispunkter den 15. desember til 0,50 %.

I Pengepolitisk rapport 4/21, som ble publisert 16. desember, var vurderingen at styringsrenten mest sannsynlig vil heves de nærmeste årene til 1,75 %. Utsikter til høyere lønns- og prisvekst fremover enn tidligere lagt til grunn tilsier en litt raskere renteoppgang enn i forrige rapport, mens svekkede vekstutsikter den nærmeste tiden trekker i motsatt retning.

Haugesund Sparebanks rentemargin var for 2021 på 2,20 prosent, en økning fra 2,18 prosent året før. Vi legger i vår kredittgivning til grunn at rentemarginen for næringslivslån, på grunn av risiko og vekting av sikkerheter (ref.  kapitaldekningsreglene), skal være høyere enn rentemarginen for boliglån. For 2021 var differansen på ca. 1,1 prosentpoeng. Bankens gjennomsnittlige utlånsrente ved slutten av 2021 var på 2,69 prosent mens gjennomsnittlig innskuddsrente var på 0,84 prosent.