Framtiden

Norsk økonomi har i løpet av 2021 hentet seg kraftig inn igjen etter tilbakeslaget som fulgte av pandemien og myndighetspålagte restriksjoner. Norges Bank har i to omganger hevet styringsrenten fra rekordlave null prosent, og har signalisert ytterligere tre rentehevinger i 2022.

Aktiviteten i økonomien er tilbake på nivå før krisen inntraff, arbeidsledigheten er betydelig redusert og prisveksten har tatt seg opp. Høy vaksinasjonsgrad i befolkningen har dempet risiko for nye tilbakeslag og behov for nye restriksjoner som følge av virusmutasjoner. Regjeringen har også den senere tid åpnet opp i forhold til restriksjoner, noe som gir håp om en mer normal hverdag fremover. I takt med gradvis avvikling av restriksjoner er det ventet at økt konsum i husholdningene, særlig av tjenester, vil bidra til å løfte aktiviteten i norsk økonomi fremover.

Strømprisene har økt markert siden høsten 2021, og det er utsikter til at prisene vil holde seg høye. Prisøkningen bidrar til å trekke ned disponibel realinntekt, selv om regjeringens strømstøtteordning reduserer effekten noe. Utsikter til høyere rentekostnader og mindre overføringer fra det offentlige med avviklingen av ekstraordinære støtteordninger kan dempe veksten fremover. På den annen side er det ventet høyere lønnsvekst.

Med dette som bakgrunn har Haugesund Sparebank for året 2022 budsjettert med et driftsresultat før tap som er høyere enn for 2021.  Noe av årsaken er forventning om noe høyere marginer enn i 2021. Slik situasjonen ser ut i dag regner vi med at tapene på utlån og garantier i 2022 vil kunne bli noe høyere enn for 2021. Banken har budsjettert med en innskuddsøkning på 3 prosent, og det det forventes en utlånsvekst på inntil 4,5 prosent.

Likviditeten i banken vil derved fortsatt være god samtidig som vi kan opprettholde og styrke vår kundeportefølje og konkurransesituasjon. Et solid resultat i 2021 har gitt banken et godt grunnlag for å ha god kapitaldekning også ved utgangen av 2022. Vi har dermed et godt grunnlag for å opprettholde ønsket vekst fremover, og samtidig møte stadig strengere myndighetskrav. Det legges til grunn at kapitaldekningen ved utgangen av 2022 fortsatt skal være godt over bankens målsetting.

Bankens styre har i 2021 vedtatt en overordnet bærekraftstrategi, og bærekraft vil ha stort fokus fra bankens side fremover. I tiden som kommer står verdenssamfunnet overfor en betydelig omstilling for å nå klimamålene for 2030. Om vi skal lykkes, kreves kunnskap og endringsvilje hos både myndigheter, næringslivsaktører og den enkelte forbruker. Som lokal finansinstitusjon har vi sterk kraft til å påvirke, og vi skal ta vår del av ansvaret. Vi skal stille krav til både oss selv, kunder og leverandører, og vi har betydelige midler som er avsatt til å bygge et sterkere lokalsamfunn, og vi deltar i en rekke samarbeid med mål om å gjøre Haugalandet mer bærekraftig. Haugesund Sparebank er som en viktig aktør på Haugalandet opptatt av bærekraft, vekst og utvikling i omgivelsene som banken er en del av. I tillegg skal vi også se bankens bærekraftarbeid i et nasjonalt og globalt perspektiv.

Behovet for kontanter er de siste årene redusert betydelig. En stadig større andel av befolkningen har tatt i bruk digitale selvbetjente kanaler som kommunikasjonsarena, og stadig færre kunder er innom i bankens lokaler. Utvikling i retning av stadig flere selvbetjente løsninger gir banken og kundene større fleksibilitet.  Digitalisering av finanssektoren og utvikling av selvbetjente løsninger kommer til å stå enda mer i fokus de nærmeste årene, og denne utviklingen går raskt. Haugesund Sparebank skal i det digitale skiftet forme fremtidens sparebank ved å skape sin egen identitet.  Vi har svært moderne selvbetjente løsninger, men vi ser at dersom vi skal bygge og vedlikeholde sterke relasjoner til våre kunder, må vi ha mulighet til også å møte dem personlig.  Banken har svært gode tradisjoner i så måte, og de skal vi bygge på og ta med oss videre inn i den digitale verden. Vi skal fornye oss, samtidig som vi tar vare på våre særegenheter og styrker. Haugesund Sparebank skal fortsatt være ”lokal, nær og personlig”.