Note 1

Generell informasjon

Haugesund Sparebank er en selvstendig sparebank lokalisert i Rogaland og Vestland, med hovedkontor i Haugesund. Banken tilbyr banktjenester for person- og bedriftsmarkedet i Norge.

Årsregnskapet for 2021 ble godkjent av styret 24. februar 2022.


Note 2

Regnskapsprinsipper  

Grunnlaget for utarbeidelse av regnskapet:

Fra 2021 har banken utarbeidet årsregnskapet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som er godkjent av EU. Utarbeidelsen er i samsvar med § 1-4, 1. ledd b) i Forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak som trådte i kraft 1.1.2020.

I henhold til forskriftens § 3-1 har banken valgt å regnskapsføre utbytte og konsernbidrag fra datterselskap i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

Banken har også valgt, i tråd med forskriftens § 7-2, å fravike følgende notebestemmelser under IFRS:

1) IFRS 13. Det gis i stedet opplysninger om virkelig verdi i samsvar med forskriftens § 7-3

2) IFRS 15.113-128

3) IAS 19.135 litra c og IAS 19.145-147

Nye standarder og fortolkninger som er tatt i bruk fra og med regnskapsåret 2021.

1) IFRS 16 Leieavtaler

Banken har gjennom 2021 balanseført og avskrevet leieavtaler i henhold til IFRS 16. De regnskapsmessige effektene er presentert i notene i delårsregnskapene og i årsregnskapet for 2021.

Finansielle eiendeler – klassifisering og måling:    

For finansielle eiendeler skilles det mellom:

 • Gjeldsinstrumenter (Lån, obligasjoner og lignende)
 • Derivater
 • Egenkapitalinstrumenter (Aksjer og lignende).

Etter IFRS 9 skal bankens finansielle eiendeler klassifiseres i en av tre målekategorier

 • Virkelig Verdi med verdiendring over resultatet.
 • Virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader (OCI).
 • Amortisert Kost.

Virkelig verdi kan i utgangspunktet måles ved tre metoder:

 • Nivå 1: Verdsettelse ved bruk av ukorrigerte observerbare markedsverdier som handles på aktive markedsplasser.
 • Nivå 2: Verdsettelse basert på verdsettelsesteknikker hvor alle forutsetninger er basert direkte eller indirekte på observerbare markedsdata. Verdier kan hentes fra eksterne markedsaktører eller avstemmes mot eksterne markedsaktører som tilbyr dette.
 • Nivå 3: Verdsettelsesteknikker hvor minst en vesentlig forutsetning ikke kan støttes basert på observerbare markedsverdier. Typiske metoder kan da være bruk av ulike multipler, kontantstrømsanalyser, sammenlignbare transaksjoner og lignende.

Det følgende er en opplisting av hvordan de respektive finansielle eiendelene i banken klassifiseres og måles etter IFRS 9:

Gjeldsinstrumenter:

Lån med kontraktfestede kontantstrømmer som bare er betaling av rente og hovedstol på gitte datoer og som holdes i en forretningsmodell med formål å motta kontraktsmessige kontantstrømmer måles til amortisert kost.

Gjeldsinstrumenter med kontraktsfestede kontantstrømmer som bare er betaling av rente og hovedstol på gitte datoer og som holdes i en forretningsmodell både for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer og for salg, måles til virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader (OCI), med renteinntekt og eventuelle nedskrivninger presentert i det ordinære resultatet. Verdiendringer ført over andre inntekter og kostnader (OCI) reklassifiseres til ordinært resultat ved salg eller avhendelse av eiendelene.

Øvrige gjeldsinstrumenter skal måles til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Dette gjelder gjeldsinstrumenter med kontantstrømmer som ikke bare er betaling av normal rente og hovedstol, og gjeldsinstrumenter som holdes i en forretningsmodell hvor formålet i hovedsak ikke er mottak av kontraktsfestede kontantstrømmer.

Utlån til og fordring på kredittinstitusjoner:

Utlån til og fordring på kredittinstitusjoner måles til amortisert kost.

Utlån til og fordring på kunder med flytende rente:

Det normale i det norske bankmarkedet er at utlån til både privatmarkedet og bedriftsmarkedet er at renten er flytende. Låntagers rett til tidlig innløsning og konkurransen mellom banker gjør at utlånenes kontantstrømmer i liten grad vil kunne avvike fra hva som er definert som betaling av renter og hovedstol på gitte datoer. Bankens vurdering er derfor at disse utlånenes betingelser er konsistent med amortisert kost.

Utlån til og fordringer på kunder med flytende rente med pant i boligeiendom:

Utlån til og fordringer på kunder med flytende rente med pant i boligeiendom er målt og klassifisert til virkelig verdi med verdiendring over andre inntekter og kostnader (OCI). Forretningsmodellens formål er vurdert til både å være for å motta kontraktmessige kontantstrømmer og salg til bankens boligkredittforetak, Verd Boligkreditt AS.

Utlån til og fordringer på kunder med fastrente:

Utlån til og fordringer på kunder med fastrente skal i utgangspunktet måles og klassifiseres til virkelig verdi med verdiendring over resultat. Da bankens fastrenteutlånsportefølje er marginal (kun 3,36 % av utlånsporteføljen) og gjennomsnittlig løpetid for lånene er kort vurderer banken det slik at porteføljen utgjør en uvesentlig størrelse. Vi har derfor valgt å måle fastrenteutlån til amortisert kost.

Rentebærende verdipapirer:

Bankens portefølje av rentebærende verdipapirer inneholder obligasjoner og har som formål å være likviditetsreserver. Rentebærende verdipapirer måles og klassifiseres til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet.

Derivater:

Bankens beholdning av derivater (renteswap) er knyttet til rentesikring av deler av bankens fastrenteinnlån. Med dette som bakgrunn foretas det ikke en verdivurdering av bankens derivater. Netto inntekter eller kostnader knyttet til derivatene regnskapsførers som renteinntekt eller rentekostnad.

Egenkapitalinstrumenter:

Investeringer i egenkapitalinstrumenter måles og klassifiseres til virkelig verdi over resultatet. Aksjeporteføljen til banken består i all hovedsak av strategiske anleggsaksjer, hvor verdsettelsesmetoden er nivå 3 (jfr. Pkt. 1). Børsnoterte aksjer verdi vurderes i samsvar med observerbare markedskurser (nivå 1).

Tapsavsetninger:

Den tidligere gruppenedskrivningen vil bli erstattet med tapsavsetninger etter IFRS 9. Etter IFRS 9 skal tapsavsetningene innregnes basert på forventet kredittap. Den generelle modellen for tapsavsetninger av finansielle eiendeler i IFRS 9 gjelder for finansielle eiendeler som måles til amortisert kost eller til virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader (OCI), og som ikke hadde inntrufne tap ved første gangs balanseføring. I tillegg er lånetilsagn og finansielle garantikontrakter som ikke måles til virkelig verdi over resultatet omfattet. Målingen av avsetningen for forventet tap i den generelle modellen avhenger av om kredittrisikoen har økt vesentlig siden første gangs balanseføring. Ved førstegangs balanseføring og når kredittrisikoen ikke har økt vesentlig etter førstegangs balanseføring skal det avsettes for 12 måneders forventet tap. 12 måneders forventet tap er det tapet som er forventet å inntreffe over levetiden til instrumentet, men som kan knyttes til begivenheter som inntreffer de neste 12 månedene (trinn 1 i modellen). Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig etter førstegangsinnregning skal det avsettes for forventet tap over hele levetiden (trinn 2 eller 3 i modellen). Forventet kredittap er beregnet basert på nåverdien av alle kontantstrømmer over gjenværende forventet levetid, dvs. forskjellen mellom de kontraktsmessige kontantstrømmer i henhold til kontrakten og den kontantstrømmen som banken forventer å motta, diskontert med effektiv rente på engasjementet.

Lån til personmarked med pant i bolig i trinn 1 har ingen indikasjoner på mislighold, men etter IFRS 9 skal en avsette for en sannsynlighet for fremtidig tap for alle lån.

Lånets risiko for tap er priset i renten på lånet og en antar derfor at disse lånene er verd pålydende dersom lånene skal selges til Verd. Ved bokføring til VV over OCI, velger vi derfor å tilbakeføre tapsavsetningen over OCI og lånene vil ha verdi lik pålydende i balansen.

DSS modellens tapsavsetning og total tapsavsetning i totalregnskapet vil være ulik.

Nedskrivningsmodellen:

Banken benytter en tapsgradsmodell, levert av TietoEvry, hvor banken beslutter alle forutsetningene for beregningen av tapene. Modellen bygger på kunde- og kontohistorikk for hele bankens kredittportefølje, utlån, kredittrammer og garantier. Det er forutsatt en tapsgrad for PM (0,1 %) og en tapsgrad for BM (0,40 %) basert på faktisk tapshistorikk og fremtidige forventninger for tap for disse segmentene. Det er videre satt kriterier for hva som definerer vesentlig forverring i kredittrisiko. Lånene klassifiseres i tre trinn.

Trinn 1:

Dette er startpunktet for alle finansielle eiendeler omfattet av den generelle tapsmodellen. Alle eiendeler som ikke har vesentlig høyere kredittrisiko enn ved førstegangsregistrering får en avsetning som tilsvarer engasjementets størrelse multiplisert med tapsgraden for henholdsvis PM eller BM. I denne kategorien ligger alle eiendeler som ikke er overført til trinn 2 eller 3. Banken inntektsfører renter basert på brutto bokførte verdier på lånene som inngår i trinnet.

Trinn 2:

I trinn 2 i tapsmodellen er eiendeler som har hatt en vesentlig økning i kredittrisiko siden førstegangsinnregning av engasjementet, men hvor det ikke er objektive bevis på tap. Følgende kriterier må være oppfylt for at det har skjedd en vesentlig kredittrisiko: Forverring av 2 trinn i risikoklassifiseringssystemet (A er laveste risiko og K er engasjementer i mislighold), og/eller mislighold over 30 dager. Engasjementer i trinn 2 får beregnet en livslang tapsavsetning. I praksis innebærer dette engasjementets størrelse multiplisert med tapsgraden for henholdsvis PM og BM og videre multiplisert med gjennomsnittlig levetid for lån i banken. Gjennomsnittlig levetid er med bakgrunn i historikk beregnet til 4 år. Banken inntektsfører renter basert på brutto bokførte verdier på lånene som inngår i trinnet.

Trinn 3:

I trinn 3 i tapsmodellen er de eiendelene som har hatt en vesentlig økning i kredittrisiko siden innvilgelse, og hvor det er objektive bevis på tap på balansedato. Mislighold over 90 dager eller tapsavsetning på engasjementet er definert som et objektivt bevis på mislighold. Banken inntektsfører renter basert på netto bokførte verdier på lånene som inngår i trinnet.

Klassifisering av fondsobligasjonskapital (hybridkapital):

Bankens utstedte fondsobligasjonskapital vil ved IFRS presenteres som egenkapital. Rentekostnader knyttet til fondsobligasjonskapitalen vil bli presentert som en egenkapitaldisponering.

Finansielle instrumenter

Klassifisering

Finansielle instrumenter klassifiseres på grunnlag av formålet med anskaffelsen og instrumentets karakteristika.

Finansielle eiendeler klassifiseres som:

 • Finansielle eiendeler målt til amortisert kost
 • Finansielle eiendeler målt til virkelig verdi med verdiendring over resultatet (FVTPL)
 • Finansielle eiendeler målt til virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader (FVOCI)

Finansielle forpliktelser klassifiseres som:

 • Finansielle forpliktelser målt til virkelig verdi med verdiendringer over resultatregnskapet
 • Andre finansielle forpliktelser målt til amortisert kost

For finansielle eiendeler skilles det mellom:

 • Gjeldsinstrumenter (Lån, obligasjoner og lignende)
 • Derivater
 • Egenkapitalinstrumenter (Aksjer og lignende).

Under følger er en oversikt over hvordan de finansielle instrumentene i banken klassifiseres og måles etter IFRS 9:

Gjeldsinstrumenter

Gjeldsinstrumenter med kontraktfestede kontantstrømmer som bare er betaling av rente og hovedstol på gitte datoer og som holdes i en forretningsmodell med formål å motta kontraktsmessige kontantstrømmer måles til amortisert kost.

Følgende finansielle eiendeler måles til amortisert kost:

 • Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
 • Utlån til og fordring på kunder med fast og flytende rente

Gjeldsinstrumenter med kontraktsfestede kontantstrømmer som bare er betaling av rente og hovedstol på gitte datoer og som holdes i en forretningsmodell både for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer og for salg, måles til virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader (FVOCI), med renteinntekt og eventuelle nedskrivninger presentert i det ordinære resultatet. Verdiendringer ført over andre inntekter og kostnader (OCI) reklassifiseres til ordinært resultat ved salg eller avhendelse av eiendelene.

Utlån til og fordringer på kunder med flytende rente med pant i boligeiendom er målt og klassifisert til virkelig verdi med verdiendring over andre over andre inntekter og kostnader (OCI). Forretningsmodellen for slike utlån er både å motta kontraktmessige kontantstrømmer og å selge til bankens boligkredittforetak, Verd Boligkreditt AS.

Øvrige gjeldsinstrumenter skal måles til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Dette gjelder gjeldsinstrumenter med kontantstrømmer som ikke bare er betaling av normal rente og hovedstol, og gjeldsinstrumenter som holdes i en forretningsmodell hvor formålet i hovedsak ikke er mottak av kontraktsfestede kontantstrømmer.

Bankens portefølje av rentebærende verdipapirer inneholder obligasjoner og har som formål å være likviditetsreserver. Rentebærende verdipapirer måles og klassifiseres til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet.

Derivater

Bankens beholdning av derivater (renteswap) er knyttet til rentesikring av deler av bankens fastrenteutlån. Derivater verdsettes til virkelig verdi med verdiendringer over ordinært resultat (FVTPL).

Banken benytter ikke sikringsbokføring.

Egenkapitalinstrumenter

Investeringer i egenkapitalinstrumenter klassifiseres og måles til virkelig verdi over resultatet (FVTPL).

Finansielle forpliktelser

Alle bankens finansielle forpliktelser er klassifisert og målt til amortisert kost.

Måling

Første gangs innregning

Alle finansielle instrumenter måles til virkelig verdi ved førstegangsinnregning. Ved førstegangsinnregning måles alle finansielle instrumenter som senere måles til amortisert kost eller til virkelig verdi over OCI, til virkelig verdi tillagt eller fratrukket direkte henførbare transaksjonskostnader. Transaksjonskostnader som gjelder finansielle instrumenter som senere måles til virkelig verdi over resultat, resultatføres ved førstegangsinnregning.

Måling til virkelig verdi

Virkelig verdi kan i utgangspunktet måles ved tre metoder:

 • Nivå 1: Verdsettelse ved bruk av ukorrigerte observerbare markedsverdier som handles på aktive markedsplasser.
 • Nivå 2: Verdsettelse basert på verdsettelsesteknikker hvor alle forutsetninger er basert direkte eller indirekte på observerbare markedsdata. Verdier kan hentes fra eksterne markedsaktører eller avstemmes mot eksterne markedsaktører som tilbyr dette.
 • Nivå 3: Verdsettelsesteknikker hvor minst en vesentlig forutsetning ikke kan støttes basert på observerbare markedsverdier. Typiske metoder kan da være bruk av ulike multipler, kontantstrømsanalyser, sammenlignbare transaksjoner og lignende.

Alle endringer i virkelig verdi innregnes direkte i resultatregnskapet med mindre instrumentet er klassifisert som finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendring over utvidet resultat (FVOCI).

Bankens aksjeportefølje består i all hovedsak av strategiske anleggsaksjer som verdsettes på nivå 3. Rentederivater verdsettes på nivå 2. Børsnoterte aksjer verdsettes på nivå 1 i samsvar med observerbare markedskurser.

Måling til amortisert kost

Finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig verdi, verdsettes til amortisert kost og inntektene/kostnadene beregnes etter effektiv rentes metode. Den effektive renten fastsettes ved å diskontere kontraktsfestede kontantstrømmer over forventet løpetid. Amortisert kost er nåverdien av kontantstrømmene neddiskontert med den effektive renten.

Nedskrivning av finansielle eiendeler

Etter IFRS 9 innregnes tapsavsetningene basert på forventet kredittap. Den generelle modellen for tapsavsetninger av finansielle eiendeler i IFRS 9 gjelder for finansielle eiendeler som måles til amortisert kost eller til virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader (FVOCI), og som ikke hadde inntrufne tap ved første gangs innregning. I tillegg er lånetilsagn og finansielle garantikontrakter som ikke måles til virkelig verdi over resultatet omfattet.

Målingen av avsetningen for forventet tap i den generelle modellen avhenger av om kredittrisikoen har økt vesentlig siden førstegangsinnregning. Ved førstegangsinnregning og når kredittrisikoen ikke har økt vesentlig etter førstegangsinnregning, skal det avsettes for 12 måneders forventet tap. 12 måneders forventet tap er det tapet som er forventet å inntreffe over levetiden til instrumentet, men som kan knyttes til begivenheter som inntreffer de neste 12 månedene.

Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig etter førstegangsinnregning skal det avsettes for forventet tap over hele levetiden. Forventet kredittap er beregnet basert på nåverdien av alle kontantstrømmer over gjenværende forventet levetid, dvs. forskjellen mellom de kontraktsmessige kontantstrømmer i henhold til kontrakten og den kontantstrømmen som banken forventer å motta, diskontert med effektiv rente på engasjementet.

I tråd med IFRS 9 grupperer banken sin utlån i tre steg:

Trinn 1:

Dette er startpunktet for alle finansielle eiendeler omfattet av den generelle tapsmodellen. Alle eiendeler som ikke har vesentlig høyere kredittrisiko enn ved førstegangsregistrering blir beregnet en tapsavsetning lik 12 måneders forventet tap. I denne kategorien ligger alle eiendeler som ikke er overført til trinn 2 eller 3. Banken inntektsfører renter basert på brutto bokførte verdier på lånene som inngår i trinnet.

Trinn 2:

I steg 2 i tapsmodellen plasseres eiendeler som har hatt en vesentlig økning i kredittrisiko siden førstegangsinnregning av engasjementet, men hvor det ikke er objektive bevis på tap. Engasjementer i trinn 2 får beregnet et tap som tilsvarer forventet tap over levetiden til engasjementet.

Trinn 3:

I trinn 3 i tapsmodellen er de eiendelene som har hatt en vesentlig økning i kredittrisiko siden førstegangsinnregning av engasjementet, og hvor det er objektive bevis på tap på balansedato. Engasjementer i trinn 3 får beregnet et tap som tilsvarer forventet tap over levetiden til engasjementet.

Bankens tapsmodell er ytterligere forklart i note 5.

Fraregning

Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettighetene til kontantstrømmene er utløpt, eller når rettighetene til kontantstrømmene er overført på en slik måte at risiko og avkastning knyttet til eierskapet i det alt vesentligste er overført.

Finansielle forpliktelser fraregnes når de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, utløpt eller kansellert.

Fondsobligasjonskapital (hybridkapital)

Utstedte fondsobligasjoner hvor banken ikke er forpliktet til å utbetale renter tilfredsstiller ikke definisjonen av en finansiell forpliktelse og klassifiseres følgelig som egenkapital i balansen. Renter presenteres som en reduksjon av annen egenkapital, mens skatteeffekten av rentene presenteres som skattekostnad.

Inntektsføring

Renteinntekter inntektsføres ved bruk av effektiv rentes metode. Dette innebærer løpende inntektsføring av renter med tillegg av amortisering av etableringsgebyrer. Den effektive renten fastsettes ved diskontering av kontraktsfestede kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. Kontantstrømmene inkluderer etableringsgebyrer, samt eventuelt restverdi ved utløpet av forventet løpetid.

Inntektsføring av renter etter effektiv rentes metode benyttes for balanseposter som vurderes til amortisert kost. For rentebærende balanseposter som vurderes til virkelig verdi over resultatet inntektsføres den nominelle renten løpende, mens verdiendringer regnskapsføres ved periodeslutt.

Renteinntekter på engasjementer i trinn 3 i tapsmodellen beregnes som effektiv rente av nedskrevet verdi. Banken inntektsfører renter basert på brutto bokførte verdier på lånene som inngår i trinn 1 og 2.

Inntekter fra gebyrer og provisjoner knyttet til betalingsformidling, kredittformidling og verdipapirtjenester resultatføres over den perioden tjenesten ytes.

Utbytte fra aksjeinvesteringer resultatføres på det tidspunkt utbyttet er vedtatt på generalforsamlingen.


Note 3

Kritiske estimater

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet har bankens ledelse benyttet estimater basert på beste skjønn og forutsetninger som er vurdert å være realistiske. Det vil kunne oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater, og dermed påvirke selskapets eiendeler, gjeld, egenkapital eller resultat.

Selskapets mest vesentlige regnskapsestimater er knyttet til følgende poster:

 • Nedskrivning for forventet tap på utlån
 • Virkelig verdi for finansielle instrumenter
 • Virkelig verdi for overtatte eiendeler

Nedskrivning for forventet tap på utlån

For engasjementer som er omfattet av tapsgradsmodellen, bygger modellen på flere kritiske forutsetninger som banken fastsetter. Disse forutsetningene påvirker størrelsen på forventet tap på utlån. De kritiske forutsetningene er risikoklassifiseringen, utvikling i risikoklassifisering, forventet levetid og tapsgrad. I tillegg vil konjunkturutvikling og makrovariabler tillegges vekt.

For engasjementer som er i mislighold og som er i trinn 3 i modellen benyttes kontantstrømmodellen for å fastsette forventet tap. Tapet beregnes da som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer diskontert med utlånets opprinnelige effektive rentesats. Estimering av fremtidig kontantstrøm gjøres på grunnlag av skjønn relatert til sannsynlige utfall for blant annet markedsutvikling og konkrete forhold for det enkelte engasjement, herunder verdivurderinger av sikkerheter.

På grunn av betydelig estimatusikkerhet vises det sensitivitetsanalyser gitt endring i ulike parametre og dette fremgår av note 11.

Virkelig verdi for finansielle instrumenter

Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked, fastsettes ved å bruke ulike verdsettelsesteknikker. I disse vurderingene søker banken i størst mulig grad å basere seg på markedsforholdene på balansedagen. I den grad det er praktisk mulig benyttes observerbare data, men på områder som kredittrisiko, volatilitet og korrelasjoner må det benyttes estimater. Endring i forutsetningene om disse faktorene kan påvirke virkelig verdi på finansielle instrumenter.

Virkelig verdi for finansielle instrumenter fremgår av note 14.

Virkelig verdi av overtatte eiendeler

Overtatte eiendeler er eiendeler som overtas av banken i forbindelse med oppfølging av misligholdte eller nedskrevne engasjementer. Ved overtagelsen verdsettes eiendelene til antatt realisasjonsverdi.


Note 4

Styring av risiko

Risiko er et sentralt tema ved å drive bankvirksomhet, og risikostyring og kontroll er grunnleggende for den daglige drift av banken og styrets oppfølging. Bankens risikostyring og internkontroll skal bidra til at bankens risiko styres på en måte som understøtter bankens strategiske målsetninger, samt bidrar til å sikre bankens langsiktige verdiskapning. De overordnede rammer for bankens risikoeksponering og styring vurderes og fastsettes årlig gjennom bankens styrende dokumenter. Banken har en kontinuerlig prosess for å videreutvikle og forbedre bankens risikostyring.

Styret har vedtatt prinsipper for banken sin risikostyring gjennom ulike styringsdokument. Disse følges opp gjennom regelmessig internkontroll og resultatene rapporteres til styret.  Dokumentene og risikoanalysene blir oppdatert kvartalsvis, og skal dekke alle vesentlige aktiviteter. Disse er en viktig del av bankens kvalitetssikringssystem. De viktigste risikotypene for banken er:

Kredittrisiko

Kredittrisiko defineres som risikoen for tap som følge av at kunder eller andre motparter ikke har evne eller vilje til å overholde sine forpliktelser, og at stilte sikkerheter ikke dekker utestående fordringer. Bankens kredittengasjement utdypes nærmere i de neste notene.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er definert som risikoen for at banken ikke er i stand til å innfri forpliktelser og/eller ikke evner å finansiere økning i eiendeler, herunder ønsket vekst, uten at det oppstår vesentlige økte kostnader i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, eller i form av økte finansieringskostnader.

Markedsrisiko

Markedsrisiko oppstår som følge av åpne posisjoner i valuta, rente- og egenkapitalinstrumenter. Risikoen er knyttet til tap som følge av svingninger i markedspriser og kurser. Styret har etablert retningslinjer for hva som er akseptabel risiko på ulike delområder.

Markedsrisiko består av renterisiko, valutarisiko og aksjekursrisiko.

Renterisiko

Renterisiko oppstår ved at det er ulik rentebindingstid på bankens fordringer og gjeld. For banken gjelder dette i første rekke fastrentelån og fastrenteinnskudd.

Valutarisiko

Valutarisiko er definert som risikoen for tap som følge av kursendringer knyttet til valutaplasseringer.

Bankens virksomhet på valutaområdet er begrenset til ordinær betalingsformidling og garantier overfor kunders valutalån. Banken har heller ikke andre fordringer eller gjeld i utenlandsk valuta, utover en liten kontantkasse og enkelte mindre uavregnede beløp relatert til ordinær betalingsformidling overfor utlandet. Beholdninger, fordringer og gjeld i valuta blir omregnet til norske kroner etter midtkursen ved utgangen av regnskapsåret. Valutarisikoen pr. årsskiftet og gjennom året regnes som ubetydelig. Vedrørende garantier overfor långiver for valutalån til bankens kunder vises det til note 9 garantier. Kurssvingninger på valuta representerer en risiko for våre kunder, men banken har tatt høyde for dette i kundeavtalene og i tapsvurderingene for de av kundene hvor kursutviklingen har gitt negative utslag.

Løpende inntekter og utgifter i valuta er omregnet til NOK etter kurser på det tidspunkt de oppstod. Netto urealiserte gevinster eller tap er resultatført.

Aksjekursrisiko

Aksjekursrisiko defineres som risikoen for tap som følge av kursendringer knyttet til plasseringer i aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis.

Operasjonell risiko

Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser.

De forskjellige risikoene er kommentert i notene nedenfor.


Note 5

Kredittrisiko 

Kredittrisiko oppstår i hovedsak i bankens utlånsportefølje, samt at det er kredittrisiko i bankens beholdning av obligasjoner, sertifikater og finansielle derivater. Kredittrisiko er det vesentligste risikoen for banken og består i hovedsak av netto utlån til kunder, kontanter og fordringer på sentralbanker. Det knytter seg i tillegg kredittrisiko til utstedte finansielle garantier og lånetilsagn.

Bankens maksimale kreditteksponering per 31.12.2021:

  31.12.2021
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 635.571
Utlån til kunder til amortisert kost 3.842.435
Utlån til kunder til virkelig verdi 6.665.898
Rentebærende verdipapirer 1.246.656
Sum kredittrisikoeksponering balanseposter 12.390.560
Garantiforpliktelser 342.062
Innvilgede ubenyttede kreditter 397.014
Total kredittrisikoeksponering 13.129.636
Total kredittrisikoeksponering 12.103.844

For å redusere kredittrisikoen benyttes sikkerheter som kan være fysisk sikkerhet, garantier og kontantdepot. Fysisk sikkerhet skal som hovedregel være forsikret og kan blant annet være bygninger, boliger eller varelager. Ved vurdering av sikkerhetenes verdi på BM legges til grunn en forventet realisasjonsverdi, noe som indikerer bruk av ulike reduksjonsfaktorer for ulike sikkerhetstyper. Sikkerhet på BM er i hovedsak eiendom og varige driftsmidler. På PM er sikkerhet i all hovedsak boligeiendom.

Nedenfor omtales styring og håndtering, samt måling av kredittrisiko for utlånsporteføljen.

Risikoklasser

Ved etablering av et kundeforhold får kundene en score. Engasjementer i risikoklasse A har lavest risiko, mens engasjementer i risikoklasse K er misligholdte engasjementer. Det skilles mellom kunder innenfor privatmarkedet (PM) og bedriftsmarkedet (BM). Modellene valideres for sin forklaringskraft årlig og justeres om nødvendig.

Scoremodellen for PM-kunder gir kundene poeng basert på variabler. Kundene klassifiseres i klasse A-K ut fra poengene. For BM-kunder hvor banken har offentlig tilgjengelig regnskap benyttes en scoremodell med variabler som gir 0-100 poeng per kunde. For nyetablerte foretak uten avlagt regnskap eller kunder som ikke har avlagt regnskap benyttes en egen BM-modell med 3 variabler som setter søkelys på purringer, kassakreditter samt vurderinger fra inkassoselskaper.

Nedenfor er pd (propability of default) for hver risikoklasse vist for BM (bedriftsmarked) og PM (personmarked) de neste 12 måneder.

Risikoklasser BM

Risikoklasser PM

Risikoklasse PD Risikoklasse PD
A A 0,06 %
B 0,18 % B 0,17 %
C 0,37 % C 0,35 %
D 0,62 % D 0,60 %
E 1,00 % E 0,95 %
F 1,63 % F 1,56 %
G 2,50 % G 2,49 %
H 4,00 % H 3,77 %
I 6,50 % I 6,47 %
J 20,00 % J 18,80 %

Risikoklassifiseringen har betydning for oppfølgingsnivået til kunden, og inngår som et kriterium ved kredittvurdering og kredittbeslutning. Risikoklassifiseringen har også betydning for rentefastsettelsen. Endringer i risikoklassifiseringen har betydning ved vurdering av om det har skjedd en betydelig økning i kredittrisiko.

Nærmere om tapsgradsmodellen

Banken benytter en tapsgradsmodell, levert av Evry, hvor banken beslutter alle forutsetningene for beregningen av tapene. Modellen bygger på kunde- og kontohistorikk for hele bankens kredittportefølje, utlån, kredittrammer og garantier. Banken fastsetter ulike tapsprosenter for ulike segmenter. Banken har valgt å dele opp i følgende segmenter; Personmarked, Bedriftsmarked og Lån overført til Verd.

Avsetningen til forventet tap fremkommer gjennom produktet av tapsgrad * faktor * sannsynlighet. Det er lagt til grunn 3 scenarioer hvor faktor og sannsynlighet varierer mellom scenarioene. Det er lagt til grunn basisscenario (forventet scenario), pessimistisk scenario og optimistisk scenario.

For 2021 har banken lagt til grunn følgende forutsetninger som gir tapsprosenter på 0,40 %, for BM, 0,15 % PM og 0,0 % Lån overført til Verd:

BM

Scenario Tapsgrad Faktor Sannsynlighet
Pessimistisk 0,4% 300 20%
Basis 0,4% 100 60%
Optimistisk 0,4% 50 20%

 

PM

Scenario Tapsgrad Faktor Sannsynlighet
Pessimistisk 0,15% 300 20%
Basis 0,15% 100 60%
Optimistisk 0,15% 50 20%

Tapsgrad er fastsatt basert på historiske tapsrater for banken de siste 12 årene.

Tapsgraden justeres ved at den multipliseres med en faktor som tar hensyn til forventet utvikling i ulike makrovariabler som anses å ha påvirkning på forventet tap. Makrovariabler som benyttes er boligpris, arbeidsledighet, oljepris og rentenivået. I det pessimistiske scenarioet er det forventet at tapene blir 3 ganger så høye som tapene i basisscenarioet, mens i det optimistiske scenarioet er det forventet at tapene blir halvparten av tapene i basisscenarioet. Faktiske observerbare tall for de ulike makrovariablene hentes fra SSB, Oslo Børs og NAV. I tillegg sees det hen til stresstester utarbeidet av Finanstilsynet.

Banken ser for seg følgende makrovariabler i de ulike scenarioene:

Optimistisk Basis Pessimistisk
Arbeidsledighet 2,5 % 2,5 %-4 % 4 %
Utlånsrente 3 % 3 %-6 % 6 %
Oljepris 80 USD 50-80 USD 50 USD
Boligpris 1,0 % 1,0 %-(-1,0%) (-1,0 %)

For engasjementer i trinn 1 er tapsavsetningen lik 12 måneders forventet tap. Engasjementet får en tapsavsetning som tilsvarer engasjementets størrelse på balansedagen multiplisert med tapsprosenten som gjelder for det aktuelle segmentet engasjementet tilhører.

I trinn 2 i tapsmodellen plasseres utlån som har hatt en vesentlig økning i kredittrisiko siden førstegangsinnregning, men hvor det ikke er objektive bevis på tap.

Følgende kriterier må være oppfylt for at det har skjedd en vesentlig økning i kredittrisiko:

 • Forverring av 2 klasser i risikoklassifiseringssystemet, eller
 • Kontraktsregulert betaling har forfalt for mer enn 30 dager siden, eller
 • Lånet er merket med forbearance

Engasjementer i trinn 2 får beregnet en tapsavsetning som tilsvarer forventet tap over levetiden til engasjementet. I praksis innebærer dette at engasjementets størrelse multipliseres med tapsgraden som gjelder for det aktuelle segmentet og videre multipliseres med gjennomsnittlig levetid for lån i banken. Gjennomsnittlig levetid er med bakgrunn i historikk beregnet til 4 år.

I trinn 3 i tapsmodellen er de utlånene som har hatt en vesentlig økning i kredittrisiko siden førstegangsinnregning av engasjementet, og hvor det er objektive bevis på tap på balansedato.

Der det er objektive bevis for tap er lånet misligholdt. Mislighold inntreffer ikke senere enn når kontraktsregulert betaling har forfalt med 90 dager.

Et engasjement kan også anses som misligholdt dersom:

 • Banken har grunnlag for å anta at det vil bli åpnet gjeldsforhandling, konkurs eller offentlig administrasjon hos motparten
 • Banken avtaler endringer i vilkårene som følge av betalingsproblemer hos motparten, og det må antas at dette reduserer verdien av kontantstrømmene med et ikke uvesentlig beløp

Engasjementer i trinn 3 beregnes på samme måte som i trinn 2 ved bruk av tapsgradsmodellen.

Nærmere om kontantstrømmodellen

Kontantstrømmodellen skal benyttes for engasjementer i trinn 3 fra og med 2021 (jfr forklaring over for når det benyttes modellavsetning og når det benyttes en kontantstrømmodell). Fremtidige forventede kontantstrømmer (som inkluderer forventede kontantstrømmer fra realisering av sikkerheter) neddiskonteres til nåverdien og sammenlignes med balanseført verdi. Det benyttes tre ulike scenarioer; basis, nedside og oppside. Scenarioene reflekterer ulike verdier av sikkerheten. Beregnede tap i de tre scenarioene vektes med hhv. 60%, 20% og 20%. Basisscenarioet reflekterer det beste anslaget på forventet fremtidig økonomisk utvikling og dermed på forventet tap og tillegges dermed størst vekt.

Tilfriskning

For at engasjementer skal kunne migrere positivt (tilfriskning), må redusert kredittrisiko kunne måles over tid. For migrasjon fra trinn 2 tilbake til trinn 1, gjelder en karantenetid på 3 måneder. Dette medfører at dersom en variabel som fører til at engasjementet er flyttet fra trinn 1 til trinn 2 pga forbearance, ikke lenger skulle gjelde, blir ikke engasjementet flyttet tilbake til trinn 1 før 3 måneder etter at forbearance-markeringen er fjernet.

For migrasjon ut av trinn 3 og tilbake til trinn 2 eller 1 gjelder subjektive vurderinger uten karantenetid. Det et sjelden med slik positiv migrasjon ut av trinn 3.

Bruk av lavrisikounntaket

Banken benytter ikke lavrisikounntaket. Uavhengig av hvor lav kredittrisikoen er på rapporteringstidspunktet vil det vurderes om det har skjedd en vesentlig økning i kredittrisiko fra førstegangsinnregning. Dersom det har skjedd en vesentlig økning i kredittrisiko vil engasjementet flyttes fra trinn 1 til trinn 2.


Note 6

Beskrivelse av alternative resultatmål

Banken benytter alternative resultatmål, eller nøkkeltall, jfr. side 2 i årsrapporten. Noen av disse nøkkeltallene er nødvendigvis ikke helt sammenlignbare med tilsvarende nøkkeltall hos andre banker. Her følger definisjoner av benyttede nøkkeltall i Haugesund Sparebank:

Nøkkeltall Definisjon
Innskuddsdekning egen balanse (%) Innskudd / Utlån egen balanse
Innskuddsdekning totale utlån (%) Innskudd / (Utlån egen balanse + portefølje balanseført i Verd Boligkreditt)
Rentenetto* i % av gjennomsnitt forvaltningskapital (Netto renteinntekter / dager hittil i år * 366) / Gjennomsnitt balanse
Driftskostnader i % av driftsinntekter eks verdipapirer Driftskostnader / (Sum netto driftsinntekter – Netto inntekter verdipapirer)
Resultat* før skatt i % av gjennomsnitt forvaltningskapital (Resultat før skatt / dager hittil i år * 366) / Gjennomsnitt balanse
Egenkapitalrentabilitet** etter skatt (%) (Resultat etter skatt / dager hittil i år * 366) / (sum balanseført egenkapital)
Egenkapitalbeviseiernes eierandel av EK (%) (Innskutt egenkapital + overkursfond + Utjevningsfond + egenkapitalbeviseiernes forholdsmessige andel av fond for urealiserte gevinster) / (Total egenkapital – utstedte fondsobligasjoner)
Bokført egenkapital per egenkapitalbevis (kr) EK-bevis eierandel * ((Balanseført EK – Utstedte fondsobligasjoner) + (Resultat etter skatt hittil i år)) / Antall egenkapitalbevis

*Fra og med 2020 inngår ikke rentekostnadene knyttet til bankens utstedte fondsobligasjoner (hybridkapital) i bankens oppstilling over rentekostnader, og blir følgelig ikke medregnet i resultatet. Rentene blir regnskapsført som en disponering av resultatet som følge av at fondsobligasjonslån klassifiseres som en del av bankens egenkapital i regnskapet (IFRS). I 2019 og tidligere år ble renter knyttet til bankens utstedte fondsobligasjoner regnskapsført som en rentekostnad, og fikk følgelig også resultateffekt

**Fra og med 2020 er bankens utstedte fondsobligasjoner klassifisert som egenkapital i regnskapet (IFRS). I 2019 og tidligere år har bankens utstedte fondsobligasjoner ikke blitt klassifisert som egenkapital i regnskapet.


Note 7

Engasjement fordelt på risikoklasser og aldersfordeling på forfalte beløp

Banken benytter både økning i risikoklasser og forfalte beløp til å vurdere om kredittrisikoen har økt vesentlig siden
førstegangsinnregning. Nedenfor gis det mer opplysninger om eksponeringen for kredittrisiko.

Tabellen viser brutto balanseført verdi pr 31.12.2021 for utlån målt til amortisert kost og til virkelig verdi over OCI (FVOCI),
fordelt på ulike risikoklasser og hvilket trinn de er i tapsmodellen.

BM Utlån målt til amortisert kost
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 20 780 094 0 20 780 094
B 179 358 384 0 179 358 384
C 306 546 364 0 306 546 364
D 961 977 647 0 961 977 647
E 462 500 920 33 639 084 0 496 140 003
F 242 682 297 68 659 330 0 311 341 626
G 292 021 527 167 932 692 0 459 954 220
H 76 129 644 71 290 064 0 147 419 708
I 37 726 569 19 450 014 0 57 176 583
J 6 271 735 757 271 735 764
K 0 0 117 277 980 117 277 980
Uklassifisert 44 382 750 0 44 382 750
Brutto utlån 2 624 106 202 632 706 941 117 277 980 3 374 091 123

 

PM Utlån målt til amortisert kost
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 24 234 169 24 234 169
B 83 921 310 472 005 84 393 315
C 94 823 782 0 94 823 782
D 83 659 710 33 83 659 742
E 126 679 905 119 596 126 799 501
F 8 093 320 574 218 8 667 538
G 4 575 901 1 338 202 5 914 102
H 1 674 642 178 221 1 852 864
I 13 071 64 744 77 815
J 1 297 5 264 189 5 265 486
K 254 0 15 181 962 15 182 216
Uklassifisert 12 598 475 12 598 475
Brutto utlån 440 275 836 8 011 206 15 181 962 463 469 004

 

BM Utlån målt til FVOCI
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 0
B 0
C 0
D 0
E 0
F 0
G 0
H 0
I 0
J 0
K 0
Brutto utlån 0

 

PM Utlån målt til FVOCI
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 518 189 999 911 196 519 101 195
B 1 911 465 016 12 970 023 1 924 435 039
C 1 896 381 856 1 661 751 1 898 043 607
D 867 153 850 7 082 492 874 236 342
E 553 508 764 40 499 338 594 008 102
F 120 378 394 38 012 766 158 391 160
G 50 039 893 17 664 625 67 704 518
H 19 111 985 18 547 983 37 659 968
I 3 528 441 8 535 871 12 064 312
J 1 212 249 48 276 175 49 488 424
K 0 0 18 522 981 18 522 981
Uklassifisert 531 649 970 531 649 970
Brutto utlån 6 472 620 415 194 162 221 18 522 981 6 685 305 617

Tabellen viser eksponeringen pr 31.12.2021 for kredittrisiko for lånetilsagn og finansielle garantikontrakter fordelt på ulike risikoklasser og hvilket steg de er i tapsmodellen.

BM Finansielle garantikontrakter
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 5 830 177 0 0 5 830 177
B 32 992 826 0 0 32 992 826
C 51 229 072 0 0 51 229 072
D 15 737 898 0 0 15 737 898
E 17 202 276 112 630 0 17 314 906
F 32 973 452 2 518 455 0 35 491 907
G 2 054 130 6 357 916 0 8 412 046
H 1 179 195 1 696 000 0 2 875 195
I 4 658 932 280 536 0 4 939 468
J 0 30 742 313 0 30 742 313
K 0 0 22 119 294 22 119 294
196 480 196 480
Garantert beløp 164 054 438 41 707 850 22 119 294 227 881 582

 

PM Finansielle garantikontrakter
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 27 716 531 0 27 716 531
B 48 767 540 0 48 767 540
C 31 869 687 0 31 869 687
D 1 898 039 0 1 898 039
E 0 0 0
F 0 0 0
G 0 0 0
H 0 3 919 280 3 919 280
I 0 0 0
J 0 0 0
K 0 0 10 000 10 000
Garantert beløp 110 251 797 3 919 280 10 000 114 181 077

 

BM Ubenyttet kreditter
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 13 483 782 0 13 483 782
B 77 207 186 0 77 207 186
C 61 849 387 0 61 849 387
D 15 870 860 0 15 870 860
E 11 318 308 1 990 780 13 309 087
F 2 814 257 5 400 922 8 215 179
G 4 901 929 9 768 614 14 670 544
H 5 989 699 2 984 522 8 974 221
I 230 052 2 941 214 3 171 266
J 0 2 935 758 2 935 758
K 0 0 200 971 200 971
2 834 789
Totalt tilsagn 193 665 461 26 021 810 200 971 219 888 242

 

PM Ubenyttet kreditter
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 59 771 562 0 59 771 562
B 42 666 933 0 42 666 933
C 33 131 538 0 33 131 538
D 13 704 896 0 13 704 896
E 5 428 732 8 668 5 437 400
F 870 990 56 279 927 269
G 2 960 966 270 187 3 231 153
H 3 743 157 105 121 3 848 278
I 39 027 215 380 254 408
J 0 73 942 73 942
K 0 0 111 195 111 195
11 055 978 11 055 978
Totalt tilsagn 173 373 780 729 576 111 195 174 214 551

Aldersfordeling på forfalte lån

Tabellen viser forfalte beløp på utlån og overtrekk på kreditt fordelt på antall dager etter forfall.

Aldersfordeling på forfalte lån 31.12.2021 BM PM Totalt
31‐60 dager 1 006 021 2 346 829 3 352 850
61‐90 dager 448 644 80 743 529 387
Over 90 dager 55 927 194 30 669 523 86 596 717
Sum 57 381 859 33 097 095 90 478 954

2020

Risikoklasser

Tabellen viser brutto balanseført verdi pr 31.12.2020 for utlån målt til amortisert kost og til virkelig verdi over OCI (FVOCI),
fordelt på ulike risikoklasser og hvilket trinn de er i tapsmodellen.

BM Utlån målt til amortisert kost
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 29 045 634 0 0 29 045 634
B 251 073 767 0 0 251 073 767
C 207 738 366 1 063 627 0 208 801 993
D 858 323 132 0 0 858 323 132
E 547 535 849 7 695 570 0 555 231 419
F 273 417 768 64 833 693 0 338 251 461
G 233 818 373 223 542 044 0 457 360 417
H 157 426 329 140 929 722 0 298 356 052
I 60 434 208 62 639 902 0 123 074 110
J 737 529 313 808 715 186 879 314 733 124
K 0 0 116 162 664 116 162 664
Uklassifisert 31 291 710 31 004 968 0 62 296 678
Brutto utlån 2 650 842 664 845 518 243 116 349 543 3 612 710 450

 

PM Utlån målt til amortisert kost
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 24 448 174 0 24 448 174
B 111 358 538 472 004 111 830 541
C 106 416 033 4 258 490 110 674 523
D 70 769 835 455 70 770 289
E 34 993 742 6 226 555 -1 328 41 218 970
F 3 201 836 11 914 729 15 116 565
G 367 619 2 672 527 3 040 145
H 3 072 66 979 70 052
I 827 264 4 547 865 5 375 129
J 29 308 722 308 751
K 6 0 47 238 282 47 238 288
Uklassifisert 6 102 865 0 6 102 865
Brutto utlån 358 489 011 30 468 327 47 236 954 436 194 292

 

BM Utlån målt til FVOCI
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 0
B 0
C 0
D 0
E 0
F 0
G 0
H 0
I 0
J 0
K 0
Brutto utlån 0

 

PM Utlån målt til FVOCI
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 457 094 244 3 332 418 460 426 662
B 1 747 687 583 5 587 476 1 753 275 059
C 1 689 985 176 15 719 595 1 705 704 771
D 599 323 324 15 608 334 614 931 657
E 409 075 412 57 094 175 466 169 587
F 90 968 823 57 326 975 148 295 798
G 33 928 726 36 029 514 69 958 240
H 15 666 260 23 865 930 39 532 190
I 0 18 242 490 18 242 490
J 0 37 609 797 1 715 221 39 325 018
K 0 0 33 990 808 33 990 808
Uklassifisert 388 988 984 1 755 419 390 744 403
Brutto utlån 5 432 718 532 270 416 702 37 461 448 5 740 596 683

Tabellen viser eksponeringen pr 31.12.2020 for kredittrisiko for lånetilsagn og finansielle garanti kontrakter fordelt på ulike risikoklasser og hvilket steg de er i tapsmodellen.

BM Finansielle garantikontrakter
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 4 383 944 0 0 4 383 944
B 38 416 283 0 0 38 416 283
C 17 236 357 0 0 17 236 357
D 15 702 725 0 0 15 702 725
E 58 848 380 1 608 296 0 60 456 676
F 18 155 534 220 000 0 18 375 534
G 4 300 395 12 267 252 0 16 567 647
H 29 309 840 16 231 250 0 45 541 090
I 0 973 245 0 973 245
J 200 000 22 733 755 0 22 933 755
K 0 0 2 258 017 2 258 017
Uklassifisert 77 799 77 799
Garantert beløp 186 553 458 54 111 597 2 258 017 242 923 072

 

PM Finansielle garantikontrakter
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 24 511 517 0 0 24 511 517
B 20 096 664 0 0 20 096 664
C 61 512 629 0 0 61 512 629
D 9 073 885 0 0 9 073 885
E 6 342 375 0 0 6 342 375
F 0 1 856 796 0 1 856 796
G 0 0 0 0
H 0 0 0 0
I 0 0 0 0
J 0 0 0 0
K 0 0 10 000 10 000
Garantert beløp 121 537 070 1 856 796 10 000 123 403 866

 

BM Ubenyttet kreditter
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 11 545 686 0 0 11 545 686
B 76 223 122 0 0 76 223 122
C 21 392 990 0 0 21 392 990
D 24 891 057 0 0 24 891 057
E 31 115 342 282 945 0 31 398 287
F 3 333 532 950 310 0 4 283 842
G 6 719 599 10 035 683 0 16 755 282
H 1 305 130 1 627 577 0 2 932 707
I 1 243 723 2 404 934 0 3 648 656
J 3 164 043 6 867 200 0 10 031 243
K 0 0 215 284 215 284
Totalt tilsagn 108 563 184 199 0 203 318 156

 

PM Ubenyttet kreditter
Risikoklasse Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Totalt
A 56 410 635 56 410 635
B 39 145 991 39 145 991
C 26 060 885 26 060 885
D 5 302 921 50 000 5 352 921
E 1 512 131 370 116 1 882 247
F 622 688 53 885 676 573
G 36 422 1 556 37 978
H 0 23 000 23 000
I 0 27 318 27 318
J 0 10 830 10 830
K 0 16 090 16 090
Uklassifisert 4 714 418 1 434 957 6 149 375
Totalt tilsagn 133 806 092 536 705 16 090 135 793 844

Aldersfordeling på forfalte lån
Tabellen viser forfalte beløp på utlån og overtrekk på kreditt fordelt på antall dager etter forfall.

Aldersfordeling på forfalte lån 31.12.2019 BM PM Totalt
31-60 dager 19 590 000 9 519 000 29 109 000
61-90 dager 14 822 000 13 603 000 28 425 000
Over 90 dager 70 604 000 79 779 000 150 383 000
Sum 105 016 000 102 901 000 207 917 000

Misligholdte lån over 90 dager og tapsutsatte lån

2021 2020 2019 2018
Misligholdte lån 88 168 000 150 383 000 146 745 000 150 107 000
Nedskrivning 8 805 000 14 440 000 12 269 000 15 147 000
Tapsutsatte lån 59 000 000 7 500 000 12 380 000 16 526 000
Nedskrivning 5 800 000 3 600 000 8 125 000 4 455 000
Sum misligholdte og tapsutsatte lån 132 563 000 139 843 000 138 731 000 147 031 000

I prosent av utlån utgjør netto misligholdte lån over 90 dager 0,75 % pr 31.12.20 mot 1,39% i 31.12.2020.

Pant i bolig er bankens viktigste sikkerhet, og sikkerhetene oppdateres i forbindelse med nye lånesaker eller engasjementsoppfølging. Andre viktige sikkerheter er realkausjoner, registrerbart løsøre, driftstilbehør og varelager. Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den antas å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn. Med unntak av engasjementer hvor det er foretatt nedskrivning er sikkerhetenes verdi beregnet under forutsetning av fortsatt drift.


Note 8

Engasjement fordelt på kundegrupper og geografi

Konsentrasjonsrisiko er når betydelige konsentrasjoner av risiko kommer som følge av at banken har eksponering mot debitorer med lignende øknomiske egenskaper eller som er involvert i sammenlignbare aktiviteter der disse likhetene gjør at de samtidig får problemer med å holde betalingsforpliktelsene sine.

For å vurdere og styre konsentrasjonsrisiko vurderer banken følgende forhold:

 • Store enkeltkunder
 • Bransjekonsentrasjon
 • Geografikonsentrasjon
 • Sikkerhet med samme risikoegenskaper (f.eks eiendom)

Banken benytter samme metode som Finanstilsynet for beregning av konsentrasjonsrisiko.

I tillegg har banken konsentrasjonsrisiko knyttet til store enkeltengasjementer. Banken definerer store enkeltengasjementer som overstiger 10% av bankens ansvarlige kapital. Tabellene nedenfor viser konsentrasjoner av risiko, fordelt på kundegrupper og geografi. Tabellene viser engasjement fordelt på utlån, finansielle garantikontrakter og lånetilsagn. Tallene i tabellen er brutto balanseført verdi for utlån og eksponeringen for kredittrisiko for finansielle garantikontrakter og lånetilsagn.

Tabellene nedenfor viser konsentrasjoner av risiko, fordelt på kundegrupper og geografi. Tabellene viser engasjement fordelt på utlån, finansielle garantikontrakter og lånetilsagn. Tallene i tabellen er brutto balanseført verdi for utlån og eksponeringen for kredittrisiko for finansielle garantikontrakter og lånetilsag.

Utlån målt til amortisert kost eller FVOCI Finansielle garantikontrakter Ubenyttet kreditter
Kundegruppe 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020
Personkunder 6 758 077 000 5 973 591 000 141 181 000 123 404 000 155 225 000 134 076 000
Primærnæringer 373 518 000 368 814 000 14 295 000 14 286 000 29 916 000 32 856 000
Industri/bygg/anlegg 785 173 000 638 759 000 79 633 000 79 453 000 116 394 000 73 500 000
Varehandel 375 410 000 324 783 000 24 005 000 22 661 000 36 105 000 7 751 000
Transport 51 805 000 51 373 500 12 331 000 11 716 000 6 660 000 5 800 000
Eiendomsdrift 1 773 615 000 1 905 861 500 50 900 000 72 445 000 3 403 000 37 092 000
Andre kundegrupper 431 766 000 526 268 000 19 717 000 42 362 000 49 311 000 48 037 000
Sum brutto utlån/eksponering 10 549 364 000 9 789 450 000 342 062 000 366 327 000 397 014 000 339 112 000
Nedskrivning -41 031 000 -45 520 000
Sum netto utlån/eksponering 10 508 333 000 9 743 930 000 342 062 000 366 327 000 397 014 000 339 112 000
Portefølje hos Verd 1 857 234 000 2 059 461 000
Engasjement (brutto) inklusiv Verd 12 406 598 000 11 848 911 000

Ved overflytting til boligkredittforetak har bankene et ansvar for selv å finansiere inntil ca 10 % av de overførte lånene. Pr. 31.12.20 utgjorde Haugesund Sparebank sin finansiering av Verd Boligkreditt AS 195.145.438, mot 195.386.392 pr. 31.12.19. Fordringen mot Verd Boligkreditt AS er bokført under netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner. Verd Boligkreditt AS eies av DSS bankene, og Haugesund Sparebank eier 19,27 % i selskapet, tilsvarende 101.150 aksjer bokført 111.538.813 kroner.

Utlån til amortisert kost eller FVOCI Finansielle garantikontrakter Ubenyttet kreditter
Geografi 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Rogaland 9 091 819 000 8 482 253 000 308 808 000 346 152 000 356 598 000 320 968 000
Vestland 1 173 626 536 1 057 705 000 33 128 000 18 300 000 34 691 000 17 442 000
Agder 33 635 742 20 491 000
Oslo/Akershus 168 899 492 163 582 000 1 875 000 600 000
Norge for øvrig 81 383 230 65 419 000 126 000 5 725 000 102 000
Sum brutto utlån/eksponering 10 549 364 000 9 789 450 000 342 062 000 366 327 000 397 014 000 339 112 000
Nedskrivning -41 031 000 -45 520 000
Sum netto utlån/eksponering 10 508 333 000 9 743 930 000 342 062 000 366 327 000 397 014 000 339 112 000

 


Note 9

Garantier

Garantityper 2021 2020
Betalingsgarantier 27 353 195 27 645 030
Kontaraktsgarantier 46 911 236 53 855 083
Lånegarantier 251 792 298 270 596 435
Andre garantier 16 005 930 14 230 390
Sum garantier 342 062 659 366 326 938

 


Note 10

Tapsavsetninger

Tabellene viser endringen i tapsavsetningen for 2021 fordelt på BM og PM for hhv utlån målt til amortisert kost og FVOCI:

Tapsavsetning utlån målt til amortisert kost                        Tapsavsetning utlån målt ti FVOCI
Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalte nedskriv-ninger Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totale nedskriv-ninger Tapsavsetning utlån
             14 019 286              10 458 227                    6 009 456                    30 486 969 Tapsavsetning per 01.01.2021               10 382 190                     1 315 208                 13 977 150                 25 674 548 56 161 517
                3 615 615 –              3 556 449 –                         59 166                                          – Overført til trinn 1                      769 353 –                      767 644 –                           1 709                                       – 0
–                  825 415                 4 529 718 –                  3 704 303                                          – Overført til trinn 2 –                   162 772                         291 850 –                     129 078                                       – 0
–                  132 210 –                  632 481                        764 690 –                                        1 Overført til trinn 3                                     –                                        –                                       –                                       – -1
–              2 659 714 –              3 318 407                    8 832 825                       2 854 704 Netto endring –                   829 030                         294 879 –                 4 198 768 –                 4 732 919 -1 878 215
                4 423 747                 2 132 840                        163 633                       6 720 220 Nye tap                  5 714 042                         167 994                        595 197                    6 477 233 13 197 453
–              4 067 239 –              1 808 803 –                  2 797 153 –                    8 673 195 Fraregnet tap –               3 524 036 –                      386 906 –                     641 128 –                 4 552 070 -13 225 265
                    151 625                        12 218                 13 654 783                    13 818 626 Konstaterte tap                                     –                                        –                                       –                                       – 13 818 626
                              533                                    –                    1 546 902                       1 547 435 Inngått på tidligere tap                                     –                                        –                                       –                                       – 1 547 435
–                  356 015 –                        9 823                           91 240 –                        274 598 Endringer i modellen –                         9 012                                        –                                       – –                           9 012 -283 610
Andre endringer 0
14 018 055 7 794 822 9 301 222 31 114 099 Tapsavsetning per 31.12.2021               12 340 735                         915 381                    9 601 664                 22 857 780 53 971 879
0 Tilbakeført tap FVOCI (trinn 1) -12 340 735 -12 340 735
0 0
14 018 055 7 794 822 9 301 222 31 114 099 Tapsavsetning per 31.12.2021 0 915 381 9 601 664 22 857 780 41 631 144

* Netto endring viser endring i tap på «gamle» lån (ib) som følge av innbetalinger/økning av saldo der lån ikke har skiftet trinn.

Av tap i trinn 3 utgjør individuelle nedskrivninger på lån kr 18,4 mill.

Tapsavsetning etter IFRS  er kr 23,7 mill. pr 31.12.21 (totale tapsavsetning 41,0-individuelle nedskrivninger 17,3) mot tapsavsetning etter IFRS på  på 27,2 mill i 2020.
En reduksjon i avsetninger  etter IFRS på kr 3,5 mill.

Lånetilsagn og garantier

Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalte nedskrivninger Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totale nedskrivninger Tapsavsetning utlån, tilsagn og garantier
1 878 272 714 794 22 280 2 615 346 Tapsavsetning per 01.01.2021 58 776 863
277 369 -273 491 -3 878 0 Overført til trinn 1 0
-172 187 172 342 -155 0 Overført til trinn 2 0
-3 847 -190 379 194 226 0 Overført til trinn 3 -1
-420 197 271 050 -14 659 -163 806 Netto endring 0 0 0 -2 042 021
501 701 112 899 562 615 162 Nye tap 13 812 615
-189 938 -156 455 -527 -346 920 Fraregnet tap -13 572 185
0 Konstaterte tap 13 818 626
0 Inngått på tidligere  tap 1 547 435
438233 20370 -254 458 349 Endring i modellen 174 739
0 Andre endringer 0
2 309 406 671 130 197 595 3 178 131 Tapsavsetning per 31.12.2021 0 0 0 0 57 150 011
-36 598 -36 598 Tilbakeført tap FVOCI (trinn 1) -12 377 333
0 0
3 141 533 Tapsavsetning per 31.12.2021 0 0 0 0 44 772 678

** Tap virkelig verdi trinn 1 pr 01.01.21 utgjorde 10.382. Endring tap VV kr 1.995 (10382 – 12.340 – 36) er inntektsført over utvidet resultat.

Bokført tap i resultatet: 2021
Økning tapsavsetning modell (UB-IB) -95 287
Konstatert tap 14 041 858
Inngått på tidligere konstatert tap -2 310 046
Amortiseringer 1 411 196
Sum bokført tap linje 11 13 047 721
Tap trinn 1 FVOCI (utvidet resultat) -1 995 143

Resultatførte tap på lån (kr 13,0 mill) utgjør 0,10 % av gj. forvaltningskapital pr 31.12.21 mot 0,29 % i 2020.

Utlån fordelt pr trinn:
Tabellen viser endringen i brutto balanseført engasjement for utlån målt til amortisert kost i 2020 fordelt på BM og PM. Tabellen viser også årsaken til
endringen i brutto balanseført verdi innenfor de ulike stegene i modellen:

Utlån målt til amortisert kost BM Utlån målt til amortisert kost PM
Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement BM Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement PM Totalt i banken AMK
2 650 842 664 845 518 243 116 349 543 3 612 710 450 Brutto balanseført eng. 01.01. 358 489 012 30 468 327 47 236 954 436 194 293 4 048 904 743
Overføringer 0
286 571 715 -280 553 856 -6 017 858 1 Overført til trinn 1 23244094 -23238068 -6026 0 1
-161 452 939 170 266 449 -8 813 510 0 Overført til trinn 2 -3934570 3944736 -10167 -1 -1
-30 248 496 -54 771 759 85 020 255 0 Overført til trinn 3 -1300407 -895057 2195464 0 0
-954 322 888 -220 401 746 -60 639 898 -1 235 364 532 Netto overført -64 298 410 -2 804 243 -11 587 995 -78 690 648 -1 314 055 180
832 716 146 172 649 610 14 291 810 1 019 657 566 Nye tap 129004469 547339 45343 129 597 151 1 149 254 717
Fraregnet tap -150104 -11828 -19642932 -19 804 864 -19 804 864
2 624 106 202 632 706 941 140 190 342 3 397 003 485 Brutto balanseført eng. 31.12. 441 054 084 8 011 206 18 230 641 467 295 931 3 864 299 416

 

Utlån målt til FVOCI BM Utlån målt til FVOCI PM
Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement BM Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement PM Totale utlån målt til AMK og VV
Brutto balanseført eng. 01.01. 5 431 929 593 270 764 684 37 902 408 5 740 596 685 9 789 501 428
Overføringer 0 0
Overført til trinn 1 135 252 288 -134 890 969 -361 319 0 0
Overført til trinn 2 -85 442 994 101 354 741 -15 911 748 -1 -2
Overført til trinn 3 0 -2 893 405 2 893 405 0 0
Netto overført -1 996 818 167 -75 685 182 -5 937 743 -2 078 441 092 -3 392 496 272
Nye tap 2 994 048 349 35 512 352 0 3 029 560 701 4 178 815 418
Fraregnet tap -6 350 650 0 -62 022 -6 412 672 -26 217 536
0 0 0 0 Brutto balanseført eng. 31.12. 6 472 618 419 194 162 221 18 522 981 6 685 303 621 10 549 603 036

Tabellen viser endringen i totalt tilsagnsbeløp og garantert beløp i 2020 fordelt på BM og PM og årsaken til endringen innenfor de ulike stegene i modellen:

Ubenyttet kreditter og garantier BM Ubenyttet kreditter og garantier PM
Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement BM Trinn 1 – 12 mnd tap Trinn 2 – livstidstap Trinn 3 – livstidstap Totalt engasjement PM Totalt i banken
367 596 244 76 464 445 2 473 301 446 533 990 Totalt beløp per 01.01. 255 984 169 2 393 503 26 090 258 403 762 704 937 752
Overføringer 0 0
29 506 574 -29 309 774 -196 800 0 Overført til trinn 1 524 202 -324 202 -200 000 0 0
-48 912 099 48 927 381 -15 282 0 Overført til trinn 2 -181 651 181 651 0 0 0
-644 937 -21 451 053 22 095 991 1 Overført til trinn 3 -285 656 0 285 656 0 0
70 106 595 -14 292 376 -2 077 916 53 736 303 Netto overført -127 325 969 -1 700 851 -12 421 -129 039 241 -75 302 938
53 154 108 11 310 317 50 971 64 515 396 Nye tap 44 658 685 179 475 11 870 44 850 030 109 365 426
0 Fraregnet tap 0 0 0
470 806 485 71 648 940 22 330 265 564 785 690 Totalt beløp per 31.12.2021 173 373 780 729 576 111 195 174 214 551 739 000 241

 


Note 11

11. Sensitivitet tapsmodell

Tapsgradsmodellen som benyttes for beregning av forventet tap på engasjementene bygger på flere kritiske estimater, herunder tapsgrad, nedbetalingsprofil, forventet levetid og makroutvikling.

Modellen og tapsestimatene er således sårbare for endringer i forutsetninger. Banken har derfor beregnet tapsestimater gitt endringer i sentrale forutsetninger for å illustrere hvordan tapsestimatene påvirkes.

Det er foretatt sensitivitetsanalyser for følgende faktorer: Nåværende: Økt tapsavsetning Reduksjon Tapsavsetning Endring i %
Tapsgraden økes fra 0,15 % til 2 % for PM 0,15 417 112 0,93 %
Tapsgraden reduseres fra 0,15 % til 0,1 % for PM 0,15 484 344 1,08 %
Tapsgraden økes fra 0,4 % til 0,5 % for BM 0,4 7 693 699 17,18 %
Tapsgraden reduseres fra 0,4 % til 0,3 % for BM 0,4 6 457 847 14,42 %

 


Note 12

Likviditet

Likviditetsrisiko er definert som risikoen for at banken ikke er i stand til å innfri forpliktelser og/eller  ikke evner å finansiere økning i eiendeler, herunder ønsket vekst, uten at det oppstår vesentlige  økte kostnader i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, eller i form av økte finansieringskostnader.

Likviditetsrisiko i banken:

Banken har en likviditetsrisiko ved at utlånene er forholdsvis langsiktige, mens innskuddene stort sett kan disponeres på relativ kort varsel. Denne risikoen har banken søkt dekket inn på særlig to måter: Etablering av lånerammer i norske finansinstitusjoner, samt flere konkrete policykrav på likviditetsområdet, blant annet at bankens kundeinnskudd skal utgjøre minst 70 % av netto utlån. Normalt ligger innskuddsdekningen betydelig høyere. Banken har ubenyttede kommiterte trekkrettigheter i andre finansinstitusjoner på 400 mill NOK og ubenyttede lånerettigheter i Norges Bank på ca 600 mill NOK.  Bankens likviditetsindikatorer har gjennom året vært på høyde med Finanstilsynets referansebanker. Banken har også gjort flere tilpasninger rettet inn mot den kortsiktige likviditetsrisiko slik LCR beskriver den, og har pr. 31.12.21 en indikator som utgjør 126 %.

Haugesund Sparebank har i 2021 jevnt over ligget godt innenfor egne definerte likviditetsrammer. Banken har lav grad av finansiering i obligasjonsmarkedet, men opplever god tillit og har god kontakt med pengemarkedet. Bankens likviditetssituasjon må kunne karakteriseres som god.

Banken er medeier i Verd Boligkreditt AS og har pr. 31.12.20 overført netto 1.857,24 mill kroner til selskapet. Banken legger til grunn at banken normalt skal ha klargjort en portefølje på 200 mill kroner som på kort varsel kan overføres til Verd Boligkreditt AS. Dette er med på å redusere bankens likviditetsrisiko, selv om banken som medeier også har et ansvar for fundingen av Verd Boligkreditt AS. Denne risikoen vurderes normalt som liten, idet finansieringen i Verd Boligkreditt AS i hovedsak er langsiktig, refinansieringen foretas normalt i god tid, obligasjonene med fortrinnsrett kan forlenges inntil ett år, og tilgangen på funding er utfra risiko betydelig enklere for boligkredittforetak. Bankens relative andel av utlån og funding i Verd Boligkreditt AS inngår også i bankens beregning av likviditetsindikatorer.

Nedenfor vises en forfallsanalyse på de finansielle forpliktelsene (herunder finansielle
garantikontrakter) som viser de gjenværende kontraktsregulerte forfallene (udiskonterte beløp):

31.12.2021 0- 1 mnd 1-3 mnd 3 mnd-1 år 1- 5 år Over 5 år Uten løpetid Totalt
Innlån fra kredittinstitusjoner og finansieringsforetak 0
Innskudd og andre innlån fra kunder (inkl. påløpte renter) 6 795 138 553 1 703 361 349 334 550 660 212 823 941 9 045 874 503
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1 914 144 412 1 914 144 412
Finansielle derivater 0
Ansvarlig lån 149 826 765 149 826 765
Leverandørgjeld 7 241 900 7 241 900
Sum utbetalinger 6 802 380 453 1 703 361 349 334 550 660 2 126 968 353 149 826 765 0 11 117 087 580
Finansielle garantikontrakter 342 062 000 342 062 000
Lånetilsagn 154 808 471 154 808 471
Sum 6 957 188 924 342 062 000 0 0 0 0 11 613 958 051
31.12.2020 0- 1 mnd 1-3 mnd 3 mnd-1 år 1- 5 år Over 5 år Uten løpetid Totalt
Innlån fra kredittinstitusjoner og finansieringsforetak 0
Innskudd og andre innlån fra kunder 5 914 955 262 1 704 952 629 537 518 649 235 834 793 8 393 261 333
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1 757 846 839 1 757 846 839
Finansielle derivater 0
Ansvarlig lån 149 751 847 149 751 847
Leverandørgjeld 5 068 299 5 068 299
Sum utbetalinger 5 920 023 561 1 704 952 629 537 518 649 1 993 681 632 149 751 847 0 10 305 928 318
Finansielle garantikontrakter 366 327 000 366 327 000
Lånetilsagn 24 244 288 24 244 288
Sum 5 944 267 849 366 327 000 0 0 0 0 10 696 499 606

Beløpene for finansielle garantikontrakter og lånetilsagn er det maksimale beløpet som kan trekkes under et lånetilsagn, eller som kan bli utbetalt ved en finansiell garantikontrakt. Begge er inkludert i den tidligste perioden hvor utbetaling kan skje.


Note 13

Renterisiko

Renterisiko oppstår ved at det er ulik rentebindingstid på bankens fordringer og gjeld. For banken gjelder dette i første rekke fastrentelån og fastrenteinnskudd. Renterisiko oppstår dersom endringer av rentene i markedet av forskjellige årsaker ikke kan gjennomføres parallelt for alle bankens rentebærende balanseposter. Bankens rentefølsomhet fremgår i en stor grad av oversikten ovenfor. I all hovedsak faller intervallene i praksis godt sammen, idet rentene på innskudd og utlån stort sett kan tilpasses justert samtidig. I den grad det ikke er samsvar i rentebindingstid mellom intervallene på aktivaside og passivaside, er ikke avstanden i rentebindingstid stor. Styret har gjennom året hatt maksimumsrammer for renterisiko på bankens balanse på 20 millioner kroner ved 2 % renteendring.
Banken har gjennom hele året ligget godt innenfor rammen.

Nedenfor vises tidspunkt frem til avtalt endring av rentebetingelser:

31.12.2021 0- 1 mnd 1-3 mnd 3 mnd-1 år 1- 5 år Over 5 år Totalt
Kontanter og sentralbanken 8 297 489 70 357 831 78 655 320
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 529 057 439 106 514 510 635 571 949
Utlån til kunder 10 155 050 192 353 283 116 10 508 333 308
Sertifikater og obligasjoner 1 246 656 473 1 246 656 473
Finansielle derivater 0
Sum eiendeler med renteeksponering 8 297 489 12 001 121 935 0 459 797 626 0 12 469 217 050
Innskudd fra banker 3 926 025 0 3 926 025
Innskudd fra kunder 8 711 323 843 334 550 660 9 045 874 503
Ansvarlig lån/fondsobligasjonslån 264 826 765 264 826 765
Øvrig rentebærende gjeld 1 914 144 412 1 914 144 412
Sum forpliktelser med renteeksponering 3 926 025 10 890 295 020 334 550 660 0 0 11 228 771 705
Netto renteeksponering per 31.12.2021 4 371 464 1 110 826 915 -334 550 660 459 797 626 0 1 240 445 345

 

31.12.2020 0- 1 mnd 1-3 mnd 3 mnd-1 år 1- 5 år Over 5 år Totalt
Kontanter 11 850 000 367 290 000 379 140 000
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 354 204 000 18 934 000 373 138 000
Utlån til kunder 9 401 093 000 342 836 000 9 743 929 000
Sertifikater og obligasjoner 1 266 543 000 1 266 543 000
Finansielle derivater 0 0
Sum eiendeler med renteeksponering 11 850 000 11 389 130 000 0 361 770 000 0 11 762 750 000
Innskudd fra banker 2 645 000 203 240 000 205 885 000
Innskudd fra kunder 7 855 743 000 537 518 000 8 393 261 000
Ansvarlig lån 265 000 000 265 000 000
Øvrig rentebærende gjeld 1 757 846 1 757 846
Sum forpliktelser med renteeksponering 0 266 757 846 0 0 0 266 757 846
Netto renteeksponering per 31.12.2020 11 850 000 11 122 372 154 0 361 770 000 0 11 495 992 154

Sensitivitet

Sensititivtet på forventet netto renteinntekt 2 % økning i parallelt renteskift 2% nedgang i parallelt renteskift
For 2021 9 729 725 -9 729 725
For 2020 10 794 783 -10 794 783

Analysen av renterisiko baseres på varslingstid for renteendring på innskudd og utlån, samt gjenværende durasjon på
rentebærende verdipapirer og utstedte lån.


Note 14

Verdipapirer ‐ Opplysninger om virkelig verdi

Banken benytter følgende verdsettelseshierarki ved beregning av virkelig verdi for finansielle instrumenter:

Nivå 1: Noterte priser i et aktivt marked for gjeldende eiendeler eller forpliktelser.

Nivå 2: Noterte priser i et aktivt marked for lignende eiendeler eller forpliktelser, eller annen verdsettelsesmetode hvor all vesentlig input er basert på observerbare markedsdata.

Nivå 3: OMF/Obligasjoner/pengemarkedsfond: Noterte priser i et aktivt marked. Aksjer: Bokført egenkapital i selskapene eller omsetningskurs for sist omsatt aksje.

Tabellen viser virkelig verdi av finansielle instrumenter målt til virkelig verdi over resultatet eller OCI og hvilket nivå i verdsettelseshierarkiet de er plassert i:

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum
Aksjer 282 682 170 282 682 170
Obligasjoner – OMF 867 618 848 867 618 848
Pengemarkedsfond 309 009 588 309 009 588
Egenkapitalbevis 175 086 175 086
Statsgaranterte obligasjoner og andeler i komb.fond 82 177 163 82 177 163
Sum 309 009 588 949 971 097 282 682 170 1 541 662 855

Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan virkelig verdi er beregnet for finansielle instrumenter i nivå 2 og 3:

Finansielle instrumenter klassifisert i nivå 2 Obligasjoner

Bankens obligasjoner måles på nivå 2 ved å bruke prising fra Nordic Bond Pricing (via TietoEvry), utledet av rentekurvene.

Finansielle instrumenter klassifisert i nivå 3 Aksjer

Bankens strategiske aksjeposter, som Verd Boligkreditt AS, Brage Finans AS og Frende Forsikring med flere verdsettes på nivå 3. Banken har etter en samlet vurdering valgt å verdsette disse eierandelene ved å benytte P/B = 1,0 (Frende 1,5). Mer konkret innebærer dette at bankens andel av egenkapitalen i de respektive selskaper danner grunnlag for kursfastsettelsen per aksje i bankens regnskap. Banken bruker de respektive selskaps forrige kvartalsregnskap som grunnlag for beregningene. Banken vil revurdere sin målemetode, dersom særlige forhold i de enkelte selskap skulle tilsi at verdivurderingsmetodene bør revurderes. Konkrete transaksjoner knyttet til aksjene i de respektive selskap vil også medføre en revurdering av bankens verdsettelsesmetode.


Note 15

Obligasjonsgjeld

Isinnr.: Rentevilkår Rentesats Forfall Mill.
NO0010815061, obl. Obligasjon Nibor3m + 0,6 1,33 % jan.22 80
NO0010853534, obl. Obligasjon Nibor3m + 0,41 1,23 % mai.22 135
NO0010871122, obl. Obligasjon Nibor3m + 0,65 1,62 % des.24 350
NO0010893472, obl. Obligasjon Nibor3m + 0,51 1,43 % sep.23 150
NO0010865082, obl. Obligasjon Nibor3m + 0,66 1,27 % sep.24 200
NO0011031361 Obligasjon Nibor3m+0,44 1,17 % apr.25 400
NO0010961022 Obligasjon Nibor3m+0,49 1,33 % sep.25 300
NO0010915218 Obligasjon Nibor3m+0,51 1,47 % mar.26 300
NO0010864754, fondsobl. Nibor3m + 3,7 3,99 % sep.24 35
NO0010796550, fondsobl. Nibor3m + 3,5 3,77 % jun.22 80
NO0010850084, ansvarlig lån Nibor3m + 1,7 2,04 % apr.29 150
Sum obligasjonsgjeld 2 180

Note 16

Netto renteinntekter

Renteinntekter på finansielle eiendeler målt til effektiv rentes metode 2021 2020
Renteinntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og finansforetak 2 141 041 3 729 305
Renteinntekter av utlån til og fordringer på kunder 273 807 530 305 469 169
Renteinntekter fra rentebærende verdipapir 0
Øvrige renteinntekter (avkastn. andeler) 11 370 939 1 943 773
Sum renteinntekter på finansielle eiendeler målt til effektiv rentes metode 287 319 510 311 142 247
Renteinntekter på finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over resultat
Renteinntekter fra rentebærende verdipapir 9 642 354 15 584 816
Sum renteinntekter på finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over resultat 9 642 354 15 584 816
Renteinntekter på finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over OCI 0 0
Sum renteinntekter 296 961 864 326 727 063
Rentekostnader beregnet på finansielle forpliktelser målt til amortisert kost
Rentekostnader på gjeld til kredittinstitusjoner og finansieringsforetak 1 149 299 1 697 737
Rentekostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 31 703 630 62 805 633
Rentekostnader beregnet på utstedte verdipapirer 27 071 853 32 853 602
Andre rentekostnader 7 015 554 7 168 842
Rentekostnader beregnet på finansielle forpliktelser målt til amortisert kost 66 940 336 104 525 814
Rentekostnader beregnet på finansielle forpliktelser målt til virkelig verdi 0 0
Øvrige rentekostnader 0 0
Sum rentekostnader 66 940 336 104 525 814
Netto renteinntekter 230 021 528 222 201 249

Note 17

Netto provisjonsinntekter

Provisjonsinntekter 2021 2020
Garantiprovisjon 4 356 981 4 803 498
Verdipapirformidling og forvaltning
Betalingsformidling 16 258 098 14 370 389
Kredittformidling (prov. Verd og Brage) 13 629 671 12 920 770
Provisjon Forsikringstjenester 6 307 734 6 493 729
Andre gebyrer (leasing, vipps, Norne, bankgebyrer) 8 639 613 7 354 068
Sum provisjonsinntekter 49 192 097 45 942 454
Provisjonskostnader 5 250 763 5 269 802
Netto provisjonsinntekter 43 941 334 40 672 652

Note 18

Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter

Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi 2021 2020
Netto gevinst/tap på valuta og finansielle derivater 2 096 875 1 452 212
Netto verdiendring på utlån 0
Netto urealisert gevinst/tap på obligasjoner -759 537 -754 072
Netto realisert gevinst/tap på obligasjoner, ansvarliglån, fondsobl. 1 088 987 443 886
Netto urealisert gevinst/tap på rentebærende papirer -14 085 774 85 879
Netto urealisert gevinst/tap på aksjer 15 870 239 27 391 073
Netto realisert gevinst aksjer -258 424 940 862
Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi 3 952 366 29 559 840

Note 19

Klassifisering av finansielle instrumenter

Eiendeler Finansielle eiendeler og gjeld vurder til amortiser kost Finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendring over resultat (FVTPL) Finansielle instrumenter til virkelig verdi over utvidet resultat (FVOCI) Sum 31.12.21
Kontanter og kontantekvivalenter 78 655 320 78 655 320
Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak 635 571 949 635 571 949
Utlån til og fordringer på kunder 3 842 435 199 6 665 898 108 10 508 333 308
Rentebærende verdipapirer 1 246 656 473 1 246 656 473
Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter 282 857 256 282 857 256
Andre eiendeler til amortisert kost (anleggsmidler, annen gjeld ol) 109 927 766 109 927 766
Sum eiendeler 4 666 590 234 1 529 513 729 6 665 898 108 12 862 002 072
Gjeld
Innlån fra kredittinstitusjoner og finansieringsforetak 3 926 025 3 926 025
Innskudd og andre innlån fra kunder 9 045 874 503 9 045 874 503
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1 914 144 412 1 914 144 412
Annen gjeld 31 633 803 31 633 803
Avsetninger 51 157 985 51 157 985
Ansvarlig lånekapital 149 826 765 149 826 765
Sum gjeld 11 196 563 492 0 0 11 196 563 492

Note 20

Anleggsmidler

Maskiner Inventar Innredning Kjøretøy* Software Bygninger Teknisk innstallasjon Sum
Anskaffelseskost 01.01.21 1 419 639 1 698 503 382 950 1 526 535 7 114 366 22 324 004 5 486 377                 39 952 374
Omgruppert
Tilganger 2021 223 187 436 254 0 1 458 078 0 0 2 117 519
Avgang til avskrevet verdi 0 0
Avskrivninger 2021 -531 250 -564 345 -108 897 -508 645 -2 406 166 -583 619 -593 122 -5 296 044
Bokført verdi 31.12.21 1 111 576 1 134 158 710 307 1 017 890 6 166 278 21 740 385 4 893 255 36 773 849
Økonomisk levetid 5 år 7 år 5 år 5 år 5 år 50 år 10 år
Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

 


Note 21

Kapitaldekning

Det absolutte lovkrav til ansvarlig kapital er fortsatt at den ansvarlige kapital skal utgjøre minst 8 % av beregningsgrunnlaget. I tillegg er det gjennom CRD IV innført nye krav til ren kjernekapital .

Som ledd i oppfølgingen av bankens ICAAP kan Finanstilsynet fastsette høyere krav til bankens kapitaldekning enn det som bankene selv vurderer som et forsvarlig nivå. I bankens planer legges det til grunn at kapitaldekningen normalt løpende skal økes, og at alle bankens kapitalmål skal oppfylles med god margin. Våren 2017 meddelte Finanstilsynet sin nye kapitalforventning til Haugesund Sparebank basert på de nye reglene, og banken fikk et SREP tillegg på 2,9 %. Dette gjør at banken har et krav til ren kjernekapital på 15,4 % som banken skal oppfylle pr. 31.12. 2021 både på konsolidert og på morbank nivå. Eierandel i Verd boligkreditt ble konsolidert med bankens kapitaldekning fra 1. kvartal 2017. Fra 1. kvartal 2018 har også eierposter på under 10 % i finansielle samarbeidsselskaper blitt konsolidert inn i kapitaldekningen. Dette svekker bankens samlede kapitaldekning, og banken har tatt høyde for dette i sin samlede kapitalplanlegging.

Beregningsgrunnlaget vil si eiendelene i balansen samt forpliktelser utenom balansen, redusert med fastsatte prosenter ut fra definert risiko knyttet til den enkelte type eiendel eller forpliktelse.

Den ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen består av bankens fond (ren kjernekapital) og fondsobligasjonslån. 1,5 % av kravet til total kjernekapital kan bestå av fondsobligasjonslån.  Tilleggskapitalen består av ansvarlig lån og eventuell del av fondsobligasjonslån som overstiger grensene for tellende andel av total kjernekapital. I Haugesund Sparebank inngår for tiden begge fondsobligasjonslånene fullt ut i kjernekapitalen. Etter kapitaldekningsreglene er tilleggskapitalen begrenset oppad til et beløp lik kjernekapitalen.

Ansvarlig kapital: 2021 2020
Sum egenkapital 1 650 813 580 1 545 251 042
Fradrag immaterial eiendeler -6 166 279 -7 114 367
Fradrag forsiktighetsbasert verdiansettelse -8 195 412 -7 307 034
Fradrag hybridkapital -115 000 000 -115 000 000
Sum ren kjernekapital           1 521 451 889          1 415 829 641
Hybridkapital               115 000 000              115 000 000
Sum kjernekapital           1 636 451 889          1 530 829 641
Ansvarlig lånekapital (etter fradrag aktiverte kostnader)               149 826 765              149 751 847
Sum ansvarlig kapital           1 786 278 654          1 680 581 488
Overskudd av ansvarlig kapital i forhold til lovkrav ( 8 %) 1 274 854 833 1 167 440 916
Beregningsgrunnlag:
Regnskapsposter/utenombalanseposter           6 392 797 765          6 414 257 147
Operasjonell risiko               504 545 689              469 904 375
Beregningsgrunnlag:           6 897 343 454          6 884 161 522
Kapitaldekning i %:
Ansvarlig kapital i % av beregningsgrunnlag 25,90 % 24,41 %
kjernekapital i % av beregningsgrunnlag 23,73 % 22,24 %
Ren kjernekapital i % av beregningsgrunnlag 22,06 % 20,57 %
Uvektet kjernekapitalandel 12,27% 12,18 %

 

Beregningsgrunnlag for banken, fordelt på engajementskategorier 2021 2020
Lokale og regionale myndigheter                  12 135 788                 20 414 477
Institusjoner               128 490 389                 75 199 055
Foretak                  83 711 986              308 804 787
Massemarkedsengasjementer           1 524 090 886              104 477 142
Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom           3 510 930 505          4 752 785 110
Forfalte engasjementer               253 011 886              297 627 492
Engasjementer med høy risiko               206 143 174              168 273 928
Obligasjoner med fortrinnsrett                  87 649 311                 83 307 396
Andeler i verdipapirfond                  36 346 357                 34 465 659
Egenkapitalposisjoner               462 973 666              427 420 553
Øvrige engasjementer                  87 313 817              141 481 548
Samleg beregningsgrunnlag for kredittrisiko           6 392 797 765          6 414 257 147
Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko               504 545 689              469 904 375
Samlet beregningsgrunnlag           6 897 343 454          6 884 161 522

 

Konsolidert kapitaldekning med Verd (20,34 %) og Brage (3,1 %) 2021 2020
Sum ren kjernekapital 1 554 730 506 1 412 139 016
Sum kjernekapital 1 685 935 706 1 542 777 116
Sum ansvarlig kapital 1 857 287 699 1 713 302 963
Sum beregningsgrunnlag 7 764 324 813 7 618 370 461
Ren kjernekapital 20,02 % 18,54 %
Kjernekapital 21,71 % 20,25 %
Ansvarlig kapital 23,92 % 22,49 %
Uvektet kjernekapital 10,50 % 10,44 %

Note 22

Pensjonskostnader

I 2016 ble ytelsesordningen som alternativ avskaffet i banken, og banken gikk over til en full innskuddsbasert pensjonsordning for alle med unntak av langtidssykemeldte og ektefellepensjon for tidligere leder av banken. Banken har pr. 31.12.2021 ingen gjenværende medlemmer i ytelsesordningen. Banken har valgt de høyeste innskuddssatsene som nå er tillatt i innskuddspensjonsordningen, 7 % for inntekt mellom 0 G og 7,1G og 25,1 % mellom 7,1G og 12 G. I tillegg har banken en tilleggs kompensasjon som pensjon over drift for ansatte som kom spesielt ugunstig ut ved overgangen til innskuddspensjon.

Innskuddspensjonen blir kostnadsført løpende i takt med innbetalingene til ordningen.  Den resterende ytelsesbaserte ordningen har banken gjennom DNB. Kostnadene vedrørende denne blir årlig aktuarberegnet.

Banken er med i AFP ordningen for bank og finans. Dette er en livsvarig ytelsesbasert AFP ordning. Ordningen skal i utgangspunktet regnskapsføres på lik linje med andre ytelsesbaserte ordninger. Per i dag er det imidlertid ikke mulig å måle og fordele pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i ordningen. Det følger av IAS 19 at ordningen da skal regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning. Dette innebærer at premiebetalinger kostnadsføres i den periode de påløper og at det ikke foretas ytterligere avsetninger for AFP, utover for de ansatte som allerede er begynt å ta ut AFP etter gammel ordning. Den gamle AFP ordningen ble faset ut etter hvert som de ansatte som var i ordningen fylte 67 år, og er avviklet.

Årets pensjonskostnader fremkommer slik: 2021 2020
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser 11 036 13 410
Administrasjonskostnader
kostnadsført arbeidsgiveravgiftplanendring 1 495 1 817
Sum beregnede pensjonskostnader sikret ordning 12 531 15 227
innskuddspensjon, AFP, pensjon over drift 7 305 381 6 115 128
Kompensasjonsordning over drift 1 344 160 601 615
Totale bokførte pensjonskostnader 8 649 541 6 716 743
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 2021 2020
Forpliktelse kompensasjonsordning alle ansatte 6 224 391 4 880 231
Pensjonsforpliktelser kollektiv ordning 6 224 391 4 880 231
Pensjonsforpliktelser servicepensjon 2021 2020
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser servicepensjon inkl. arb.avg 206 129 215 939
Estimerte påløpte tilleggspensjonsforpliktelser banksjef inkl. avg 5 956 282 4 785 825
Kursregulering fond banksjef 733 169 333 531
Pensjonsforpliktelser servicepensjon/adm.banksjef inkl. avg 6 895 580 5 335 295
Sum pensjonsforpliktelser alle ordninger inkl. arb.avg 13 119 971 10 215 527


Note 23

Godtgjørelser til ansatte og tillitsvalgte

Forstanderskapet Lån/sikkerhets-stillelse Honorarer Medlem: Lån/sikkerhets-stillelse Honorarer
Leder Gunvor Bakke 3 629 013 66 999 Marit Øverland Ilstad 5 335 819 106 254
Nestleder Tønnes B. Tønnessen 13 751 Trygve Hebnes 3 082 332 7 500
Solfrid Hjortland Kinn 7 500
Medlemmer i forstanderskapet Olav Granberg 7 500
Berit Gjellesvik 10 000 Irene Stuhaug 7 500
Elisabeth Haugen Skeie 1 605 151 7 500 Maria Oftedal 7 500
Torunn Kaasamoen 7 500 Sigmund Lundal 2 500
Leif Aalvik 12 001 Kjell Helgesen 177 106 7 500
Vibeke Bjerkvig 7 080 091 10 000 Jan Fredrik Skogland 5 000
Nils Konrad Bua 2 740 869 21 750 Johannes Tor Geir Johansen 5 000
Arild Bjordal 7 500 Svein Bjarte Holten 1 403 992 2 500
Asbjørn Velde 4 198 317 0 Bjarne Laastad 7 500
Kjetil Velde 3 433 590 0 Tore Fremmersvik 10 706 821 107 754
Kjersti Skogland Urrang 10 000 Marit Synnøve Frantsen 112 500 7 500
Mari Kjølstad Tenden 7 500 Eyvind Iversen 2 163 026 7 500
Morten Hedegaard larsen 3 550 000 7 500 Hilde Marie Juul 2 173 417 15 000
Finn Nistad 993 079 7 500 Anne-Lise Liestøl 2 888 202 30 919
Ingfrid Nilssen 7 500 Wenche Endresen 2 754 095 7 500
Kåre Breivik 6 082 596 7 500 Siv Margareth Åsen 1 546 699 5 000
Elisabeth Velde 1 846 378 7 500 Haavard Aksdal 3 647 860 7 500
Grethe Solheim 5 000 Johannes Helgevold 5 000
Odd Kåre Mæhle 2 380 013 2 500 John Kongshavn 2 560 939 5 000
Francisco Munoz 1 500 000 5 000 Astrid Vabø Strand 767 270 2 500
Oddleif Wiig 2 500
Styret:
Styrets leder John Erik Hagen 1 647 752 178 749
Styrets nestleder Benedicte Storhaug 127 002
Styremedlemmer
Marius Selsø Håkonsen 5 423 760 106 254
Liv Reidun Grimstvedt 106 245
Jone Tveit 26 001
Tore Fremmersvik 107 754
Marit Øverland Ilstad 5 335 819 106 254
Fra de ansatte:
Hans Olav Omland 1 083 643 106 254
Merethe Hansen 6 228 221 106 254
Fast møtende varamedlem:
Anne Marit Heggebø Helgevold 65 496
Vara
Marianne Eidesvik 4 251
Jaakko Isotalo 1 417
Paal Nebylien 4 999 500 16 752
Anne-Lise Liestøl 2 888 202 30 919
Reivsjonshonorar: 842 500
Lån til bankens øvrige ansatte: 189 059 402

Lån til bankens tillitsvalgte følger bankens ordinære kundevilkår med hensyn til renter og avdragsbetingelser. Renten på lån til bankens ansatte har i 2021 vært lavere enn normrenten, og de ansatte er i den forbindelse blitt fordelsbeskattet i forhold til normrente. Avdragsvilkår som for bankens øvrige kunder.

Lønn til ledelsen: Lån Lønn Annen Godt-gjørelse Pensjons-kostnader Bonus 2021
Adm. Banksjef Bente Haraldson Syre 3 671 651 1 738 700 189 178 1 625 349 23 665
Banksjef Torstein Langeland 4 719 798 1 333 068 197 496 621 003 23 665
Banksjef Rolf Lillehammer 3 889 824 946 000 15 710 152 695 23 665
Leder økonomi, Finans og HR Steffen Næss 7 837 769 1 060 400 160 937 229 309 23 665
Leder digitale kanaler og kundeopplevelser Lillian Medby Morisbak 6 961 150 952 700 23 057 121 176 23 665
Leder for risikostyring og compliance Thor Krukhaug (tom 30.11.21) 780 744 15 891 98 333

Aldersgrense for adm. banksjef er som for andre ansatte. Adm. banksjef er medlem i bankens ordinære pensjonsordning for alle ansatte, jf. note 22. I tillegg er det avtalt rett til førtidspensjonering fra fylte 62 år. Det er inngått en usikret pensjonsavtale med 42 % av bruttolønn i løpende innskudd til denne pensjonsavtalen, frem til 62 år. Det er ikke knyttet betingelser om kompensasjon ved eventuell fratreden for styrets leder.

 


Note 24

Verdipapirer

Beholdningen består kun av ordinære kortsiktige omløpsobligasjoner, ingen handelsportefølje og ingen ”holde til forfall” obligasjoner. Beholdningen styres som en portefølje, og er samlet vurdert til det laveste av beholdningens anskaffelseskost og virkelige verdi.

Portefjølje obligasjoner, pengemarkedsfond, statspapirer og OMF fordelt etter risikovekt og børsnotering.

Type papir Andel børsnotert Risikovekt Anskaffelse-kost Markeds/ bokført v.
Pengemarkedsfond 100 20/5                      309 009 586            296 860 462
OMF 100 10                      865 936 220            867 618 848
Statspapirer 100 0                         84 294 650               82 177 163
Egenkapitalbevis 0 100                                133 368                      175 086
SUM                  1 259 373 824        1 246 831 559

 


Note 25

 Ikke børsnoterte aksjer

Aksjer: Org.nr Antall Eierandel Bokført verdi/markeds-verdi Kostpris
BALDER BETALING AS 918693009 649 958 2,93 % 16 121 084 12 922 597
Brage Finans AS 995610760 4 245 332 3,10 % 65 601 417 47 310 267
Eiendomskreditt AS 979391285 93 555 3,04 % 16 365 576 9 684 520
Eiendomsmegler A AS 893527702 155 31 % 1 340 508 1 340 508
Eksportfinans ASA 816521432 94 0,04 % 2 237 145 1 423 004
Frende Holding AS 991410325 109 019 1,55 % 42 456 359 12 233 433
Kredittforeningen for Sparebanker 986918930 920 1,84 % 1 101 056 947 600
Langevåg Bygdatun AS 980827224 300 4,90 % 2 003 001 2 003 000
NorgesInvestor Proto AS 812746162 60 000 6,85 % 10 686 000 6 000 000
Norne Securities AS 992881461 304 427 1,65 % 614 943 1 080 569
Spama AS 916148690 122 0,39 % 186 760 13 000
Verd Boligkreditt AS 994322427 106 791 20,34 % 120 166 519 108 440 941
Visa Inc 821083052 87 0,00 % 1 000 041 2 257 296
VN NORGE AS 821083052 233 0,10 % 2 670 597 1 668 696
Div.småposter 306 250 563 685
Sum aksjeposter 282 857 256 207 889 116

 

Inngående beholdning aksjer 01.01.21 260 112 335
Tilgang gjennom året 7 090 290
Avgang gjennom året -132 268
Nedskrivning 0
Verdijustering etter overgang til IFRS (virkelig verdi) 15 786 899
Ny bokført beholdning pr 31.12.21 282 857 256

 


Note 26

Egenkapitalbevis

Haugesund Sparebank utstedte egeenkapitalbevis første gang i 2016. det ble utstedt 1.250.000 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 pr. egenkapitalbevis. I 2019 utstedte banken gjennom en fortrinnsrettsemisjon nye 1.000.000 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 pr. bevis. tegningskurs kr. 105 pr egenkapitalbevis. Omsetningskurs 31.12.2020: 109.

Oversikt over de 20 største eiere:

Navn Antall Ek-bevis Andel
Helgevold Holding AS 91 983 4,09 %
Annekset AS 90 000 4,00 %
Bømmelfjord AS 67 600 3,00 %
KPB Holding AS 65 000 2,89 %
TBT AS 60 000 2,67 %
Hegerland Holding As 56 075 2,49 %
Otto Johannessens fond til innkjøp 50 400 2,24 %
J. Tveit AS 47 620 2,12 %
Hovedgt. 52 AS 46 113 2,05 %
M J Tveit AS 40 000 1,78 %
HAKA AS 38 095 1,69 %
Kaldheim, Ove 36 360 1,62 %
JBS Invest AS 36 000 1,60 %
Helgesen, Kjell 36 000 1,60 %
SOHL AS 34 380 1,53 %
Nordhaug Invest AS 34 200 1,52 %
Skrunes, Arne Johan 28 800 1,28 %
Soro Investering AS 27 250 1,21 %
Vestbø, Kurt Stein Stensen 26 700 1,19 %
TS Industri Invest AS 25 300 1,12 %
Øvrige ek-beviseiere 1 312 124 58,32 %
Sum 2 250 000 100 %

Resultat og utbytte pr egenkapitalbevis:

Eierbrøk: 2021 2020
Sparebankens fond                            1 201 370                  1 116 375
Gavefond                                   13 191                         12 774
Sum bankens kapital                            1 214 561                  1 129 149
Egenkapitalbeviskapital                                225 000                      225 000
Overkursfond                                      1 231                            1 231
Utjevningsfond                                   18 447                         14 277
Sum eiernes kapital                                244 678                      240 508
Total egenkapital eks fond for urealisert gevinster                            1 459 239                  1 369 657
Bankens andel av egenkapital før/etter utbytteutdeling 83,2 % 82,4 %
Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapital før/etter utbytte 16,8 % 17,6 %

 

2021 2020
Egenkapitalbeviseiernes andel av bankens resultat                         18 795 070               16 756 124
Antall utstedte egenkapitalbevis                            2 250 000                  2 250 000
Totalt resultat pr egenkapitalbevis                                         8,35                              7,45
Foreslått utbytte pr. egenkapitalbevis (62,38 % utdeling)                                         6,50                              6,00
Rest foreslått overført til utjevningsfond, pr. egenkapitalbevis                                         1,85                              1,45

Note 27

Skatt

Skatteberegning: 2021 2020
Resultat før skattekostnad 157 340 285 147 539 969
Ikke skattepliktig urealisert gevinst aksjer -15 870 239 -27 391 073
Renter hybridkapital -4 705 865 -5 218 000
Kostnader som ikke er fradragsberettiget 449 089 193 813
Ikke skattepliktige inntekter (utbytte, -fratrekk 3 %) -15 321 535 -3 276 300
Emisjonskostnader 0 0
Endring i midlertidige forskjeller 9 399 854 2 742 886
Skattepliktig inntekt 131 291 589 114 591 295

 

Beregning av skatt 2021 2020
Inntektsskatt (25 % av 129.482) 32 822 897 28 647 824
Formuesskatt 15 % 1 700 000 1 700 000
Betalbar skatt 34 522 897 30 347 824
Netto økning utsatt skattefordel -2 349 963 -685 722
For mye(-)/lite avsatt skatt i fjor -140 803 -63 758
Årets skattekostnad (i resultatregnskapet) 32 032 131 29 598 344

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret. Det er beregnet utsatt skatt vedrørende midlertidige forskjeller knyttet til:

2021 2020 Endring
Driftsmidler -3 255 405 -2 535 362 720 043
Nedskrivning rentefond -12 773 978 -8 339 228 4 434 750
Negativ saldo tapsskjema 42 286 52 859 10 573
Pensjonsforpliktelser -13 428 303 -10 369 026 3 059 277
Oppskrivning rentebærende verdipapirer (endring urealisert gevinst) -1 109 979 1 109 979
IFRS 16 balanseført leieforpliktelse -65 232 65 232
Sum midlertidige forskjeller -30 590 611 -21 190 757 9 399 854
Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel (-) -30 590 611 -22 050 429
Utsatt skatt/utsatt skattefordel (-) -7 647 653 -5 297 689 2 349 964
Utsatt skatt urealisert gev. Rentebærende verdipapirer ved overgang til IFRS (ført mot EK 01.01.20) 0 701 000
Bokført Utsatt skatt/utsatt skattefordel (-) -7 647 662 -4 811 607

 

Midlertidige endringer driftsmidler: RM SM Endring
IB 39 952 675 42 488 034 2 535 362
Tilganger 2 250 431 2 250 431
Avgang 0 0
Avskrivninger -5 429 222 -4 709 176
UB 36 773 884 40 029 289 3 255 405

 


Note 28

Annen gjeld

2021 2020
Skattetrekk                            2 408 810                  2 172 021
Arberidsgiveravgift                            1 370 775                  1 246 087
Leverandørgeld                            3 462 315                  5 068 299
Påløpte feriepenger                            4 946 935                  4 799 159
Avsatt utbytte                         14 625 000               13 500 000
Avsatt bonus                            1 483 721                  1 494 000
Annen gjeld diverse                            7 960 897                  4 478 145
Sum annen gjeld 36 258 453 32 757 711

 


Note 29

Endringer i egenkapital

Egenkapital-beviskapital Overkurs Hybrid-kapital Sparebank-fond Gavefond Utjevnings-fond Fond for urealisert gevinster Egen-kapital
Egenkapital 01.01.2021 225 000 000 1 231 852 115 000 000 1 116 375 794 12 774 144 14 277 772 60 591 511 1 545 251 073
Utbetaling gavefond gjennom året -2 583 244
Verdijustering aksjer målt til virkelig verdi 15 870 239
Utbetalte renter hybridkalital -4 705 865
Disponering overført hybrid.kap investorer 4 705 865
Årets resultat tilført EK 84 995 105
Årets resultat avsatt til gavefond 3 000 000
Årets resultat avsatt til utbytte/Ek-eiere
Årets resultat avsatt til utjenvningsfond 4 170 071
Egenkapital 31.12.2021 225 000 000 1 231 852 115 000 000 1 201 480 899 13 190 900 18 447 843 76 461 750 1 650 813 244

Note 30

 IFRS 16

Ved overgang til IFRS har banken balanseført sine leiefprpliktelser. Dette fører til en økning av blansen på 11 millioner. Bruksretten i balansen øker eiendelssiden med 11 millioner, tilsvarende økes gjeldssiden med leieforpliktelse på 11 millioner. Leieforpliktelsene er en nåverdiberegning av alle husleiene til banken over leieperioden. Leieforpliktelsenreduseres ved hvert forfall av leiebeløp.

 

Balanseført bruksrett 31.12.2021
Inngående balanse                11 624 024
Avskrivninger                   2 119 275
Utgående balanse                   9 504 749

 

Leieforpliktelse 31.12.2021
Inngående balanse -11 624 024
Husleie 2 325 346
Rentekostnad -271 305
Utgående balanse -9 569 983