Scroll ned ...

Lokal, nær og personlig

Banken lanserer ny profil og strategi!

2021 i tall

Resultat / mill. nok
Resultat etter skatt / mill. nok

Visjon, verdier, forretningsidé og forretningsmessige mål/strategier

Bente
Haraldson Syre
Administrerende banksjef

Kommentar fra administrerende banksjef Bente Haraldson Syre

Visjonen vår er å «Bidra til at Haugalandet er et godt sted å bo og leve». Med andre ord skal vi være en bidragsyter for både privatpersoner og næringslivet på Haugalandet. I tillegg har vi stort fokus på vårt samfunnsansvar. Som en selvstendig lokal sparebank ønsker vi å utgjøre en forskjell lokalt. Verdiene vi skaper, forvalter vi på Haugalandet. Overskuddet banken har går tilbake til regionen vår gjennom små og store bidrag innenfor næringsliv, kultur, idrett mm. Det er derfor viktig for oss å levere gode resultater, slik at vi kan være en sentral bidragsyter lokalt og leve opp til visjonen vår.

Les mer

Hovedtall

Beløp i hele 1.000 kroner, % av forvaltningskapital

 RESULTATREGNSKAP 2021 2020
Beløp % av gfk Beløp % av gfk
Renteinntekter og lignende inntekter 296.979 2,36 326.727 2,76
Rentekostnader og lignende kostnader 66.940 0,53 104.526 0,88
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 230.039 1,83 222.201 1,88
Utbytte 15.795 0,13 3.070 0,03
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 49.192 0,39 45.942 0,39
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.251 0,04 5.270 0,04
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer 3.952 0,03 29.560 0,25
Andre driftsinntekter 1.611 0,01 1.576 0,01
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER 65.299 0,52 74.878 0,63
SUM DRIFTSINNTEKTER 295.338 2,34 297.079 2,51
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 62.528 0,50 56.999 0,48
Ordinære avskrivninger 7.416 0,06 5.179 0,04
Andre driftskostnader 54.990 0,44 51.821 0,44
SUM DRIFTSKOSTNADER 124.933 0,99 114.000 0,96
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 170.405 1,35 183.079 1,55
 – tap på utlån, garantier mv. 13.048 0,10 35.539 0,30
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 157.358 1,25 147.540 1,25
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler 0 0,00
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 157.358 1,25 147.540 1,25
Skatt på ordinært resultat 32.032 0,25 29.598 0,25
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 125.326 0,99 117.942 1,00
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 12.596.501 11.824.932

 

Les mer

Årsberetning

Innledning

Haugesund Sparebank sitt resultat før skatt for 2021 utgjør 157,3 millioner kroner hvorav det er avsatt 30 millioner kroner til skatt.

Den økonomiske situasjonen

Norsk økonomi har i løpet av 2021 hentet seg kraftig inn igjen etter tilbakeslaget som fulgte av pandemien og myndighetspålagte restriksjoner.

Utviklingen i finansmarkedene

Den innenlandske kredittveksten har ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå samlet sett økt noe gjennom 2021.

Renteutviklingen

Norges Bank har et mål om en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,0 prosent. Norges Banks hovedstyre besluttet i siste rentemøte i desember 2020 å holde styringsrenten uendret på 0,00 prosent.

Forvaltnings­kapitalen

Haugesund Sparebanks forretningskapital er 14,7 milliarder hvor forvaltningskapital ved utgangen av 2021 på 12,9 milliarder kroner. Dette er en økning på 737,24 millioner kroner eller 6,08 prosent det siste året.

Innskudd/dagligbank

Ved utgangen av 2021 utgjorde Haugesund Sparebanks samlede innskudd fra kunder 9.045 millioner kroner. Dette er en økning på 652,6 millioner kroner eller 7,8 prosent fra året før.

Utlån og garantier

Haugesund Sparebanks bokførte brutto utlån utgjorde 10.549,4 millioner kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarer en økning på 7,76 prosent i 2021.

Tall fra kommunene hvor banken har kontor

Se utviklingen for banken i kommunene der banken har kontor.

Verdipapirer

Bankens totale bokførte beholdning av sertifikater og obligasjoner utgjør ved utløpet av 2021 949,8 millioner kroner. Obligasjonene er i hovedsak utstedt av kredittforetak og banker.

Resultatregnskap

Bankens driftsresultat før skatt for 2021 utgjør 157,4 millioner kroner eller 1,25 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2020 var på 147,5 millioner kroner eller 1,25 prosent.

Ansvarlig kapital og soliditet

Bankens kapitaldekning pr. 31.12.2021 framgår av note 21. Tellende ansvarlig kapital er på 1.786,3 millioner kroner, hvorav kjernekapitalen utgjør 1.636,3 millioner kroner og tilleggskapitalen 149,8 millioner kroner.

Virksomhets­styring

Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse danner grunnlaget for virksomhetsstyringen i Haugesund Sparebank.

Virksomhetsstyring er alle de aktivitetene banken utfører for å styre gjennomføringen av strategier på en best mulig måte.

Risikostyring

Risikostyring er blitt en stadig viktigere del av den strategiske styringen av banken. Målet med risikostyringen er å oppnå en høyest mulig avkastning for kunder og banken, samtidig som bankens risikoer skal holdes innenfor et akseptabelt risikonivå.

Personale, helse, miljø og sikkerhet

Ved utgangen av 2021 hadde banken 72 fast ansatte hvorav 2 renholds ansatte, 1 kantinemedarbeider og 1 vaktmester. 10 av våre ansatte arbeider deltid. I løpet av 2021 hadde vi 2 midlertidig ansatte innleid gjennom Manpower. Dette utgjør til sammen 68,29 årsverk. (2020; 61,34 årsverk)

Fremme likestilling og hindre diskriminering

Banken har løpende fokus på likestilling og følgende er inntatt i bankens bedriftsavtale

Samfunns­ansvar

Bankens samfunnsansvar har et sterkt fokus i styret. Banken har styrket arbeidet med å utvikle rutiner og retningslinjer for å bevisstgjøre og konkretisere bankens rolle knyttet til samfunnsansvar i enda sterkere grad.

Framtiden

Norsk økonomi har i løpet av 2021 hentet seg kraftig inn igjen etter tilbakeslaget som fulgte av pandemien og myndighetspålagte restriksjoner. Norges Bank har i to omganger hevet styringsrenten fra rekordlave null prosent, og har signalisert ytterligere tre rentehevinger i 2022.

Hjertelig takk

Styret vil rette en stor takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid og positiv bruk av bankens tjenester i 2020. 2020 har vært et svært krevende år med Korona, dystre markedsutsikter, hjemmekontor og omfattende nedstenging av samfunnet. Styret vil derfor rette en stor takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid og positiv bruk av bankens tjenester i 2020. Styret vil også takke alle ansatte og tillitsvalgte for god og svært positiv innsats for Haugesund Sparebank i 2020, og for utmerket samrbeid.

Regnskap 2021

Resultatregnskap

Eiendeler

Gjeld og egenkapital

Endringer i egenkapital

Kontantstrøm­oppstilling

Revisjons­beretning

Balanseutvikling 2020 – 2021

Noter til regnskapet

Året i bilder

Organisasjon

Organisasjonskart

Administrasjonen

Bankvirksomheten